Gmina Łagiewniki

szukaj >


UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR V/26/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/195/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zakresu i szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.  więcej >


UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/178/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom, zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu publicznym prowadzonych przez Gminę Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  więcej >


UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagiewniki.  więcej >


UCHWAŁA NR VI/41/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  więcej >


UCHWAŁA NR VIII/53/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Młynica  więcej >


UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Janczowice  więcej >


UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jaźwina  więcej >


UCHWAŁA NR VIII/56/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice  więcej >


UCHWAŁA NR VIII/57/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ratajno  więcej >


UCHWAŁA NR VIII/58/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawka  więcej >


UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna  więcej >


UCHWAŁA NR IX/65/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji  więcej >


UCHWAŁA NR IX/66/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jaźwina  więcej >


UCHWAŁA NR IX/67/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice  więcej >


UCHWAŁA NR IX/68/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ratajno  więcej >


UCHWAŁA NR IX/69/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna  więcej >


UCHWAŁA NR X/73/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach  więcej >


UCHWAŁA NR X/74/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej  więcej >


UCHWAŁA NR XI/77/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej  więcej >


UCHWAŁA NR XII/79/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej  więcej >


UCHWAŁA NR XII/80/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XII/81/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej  więcej >


UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach  więcej >


Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stoszów  więcej >


Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Wielka  więcej >


UCHWAŁA NR XIII/90/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XIII/91/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie określenia zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej, przyznanych pod warunkiem zwrotu  więcej >


UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie  więcej >


UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2016 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XIV/100/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości  więcej >


UCHWAŁA NR XIV/101/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny  więcej >


UCHWAŁA NR XIV/102/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny  więcej >


UCHWAŁA NR XIV/103/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XV/111/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2016  więcej >


UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/03/21 12:37:38
Redaktor: Administrator