Gmina Łagiewniki

szukaj >

GMINA ŁAGIEWNIKI

reprezentowana przez

WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, ze zm.),oraz

Uchwały Nr XV/87/07 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 grudnia 2007 r

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z Organizacjami

Pozarządowymi na rok 2008

ogłasza z dniem 08.07.2008 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji

następujących zadań publicznych:

1. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu poprzez utworzenie i przeszkolenie grupy wolontariuszy do działań na terenie gminy ŁAGIEWNIKI. Na realizację zadania w wymienionej formie w 2008 roku Gmina Łagiewniki przewiduje w projekcie budżetu kwotę w łącznej wysokości  5.000,00 PLN. W 2007 roku Gmina Łagiewniki nie realizowała zadań z tego zakresu.

I. Termin i warunki realizacji zadania

1.      Uczestnikami działań podjętych w ramach realizacji zadania/beneficjentami zadania muszą być mieszkańcy Gminy Łagiewniki.

2.      Oferent zgłasza ofertę, w której czas realizacji zadania obejmuje miesiące: wrzesień – listopad,
a intensywność działań w każdym z tych miesięcy nie może być mniejsza niż jedno działanie w miesiącu. Zadanie publiczne musi zostać zrealizowane najpóźniej do 30.11.2008 z uwzględnieniem ostatecznego terminu złożenia sprawozdania końcowego nie później niż do 20.12.2008

3.      Oferent  posiada bazę (własną lub wynajętą) wraz z wyposażeniem, która zapewni rzetelne zrealizowanie planowanego harmonogramu bezpiecznie i w warunkach odpowiadających potrzebom realizacji zadania oraz odnośnym przepisom prawnym. Podmiot składający ofertę określa dokładnie miejsce realizacji zadania lub poszczególnych jego części wraz z tytułem prawnym do korzystania z lokalu.

4.      Oferent zapewnia kadrę posiadającą niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zaplanowanych
w harmonogramie działań, oraz określa w ofercie jej kwalifikacje, formy prawne jej ewentualnego zatrudnienia i sposoby rozliczenia jej wynagrodzeń.

5.      W przypadku otrzymania dotacji do każdego sprawozdania należy dołączyć listę beneficjentów ostatecznych części zadania objętej danym sprawozdaniem z uwzględnieniem udziału każdego z nich
w poszczególnych działaniach (np. listy obecności, listy uczestników) potwierdzającą, że są to mieszkańcy gminy Łagiewniki.

6.      W przypadku otrzymania dotacji ewentualne przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu mogą być dokonywane wyłącznie do 10% wartości pozycji, z której środki są przesuwane. Wszelkie zmiany przekraczające ten przedział wymagają uprzedniej pisemnej zgody organu dotującego.

7.      W przypadku otrzymania dotacji dopuszcza się w rozliczeniu obniżenie kwoty środków własnych maksymalnie o 10% w stosunku do kwot planowanych w kosztorysie oferty. Wszelkie zmiany przekraczające ten przedział wymagają uprzedniej pisemnej zgody organu dotującego.

8.      Preferowana będzie organizacja, która prowadzi całoroczną pracę ze stałą grupą odbiorców.

9.      Preferowana będzie organizacja, która wykaże większy finansowy wkład własny.

II. Koszty realizacji zadania

Koszty, które mogą zostać poniesione z dotacji muszą dotyczyć bezpośrednio realizacji zleconego zadania. W szczególności mogą to być koszty:

1.      Koszty osobowe, np. wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami (zgodnie z cenami obowiązującymi na rynku lokalnym wraz z pochodnymi);

2.      Koszty rzeczowe, np. zakup biletów wstępu, nagród, drobnego sprzętu sportowego, środków higienicznych
i socjalnych, innych materiałów potrzebnych do realizacji programu;

3.      Zakup usług, np. transport /przejazdy, wypożyczenia sprzętu, dozór);

4.      Koszty lokalowe, (np. media – gaz, energia, ciepła i zimna woda, ogrzewanie, utrzymanie obiektu
w czystości) – tylko w części dotyczącej realizacji zadania;

5.      Koszty administracyjne zadania - nie mogą łącznie przekraczać 15% otrzymanej dotacji - np. koszty telekomunikacyjne, materiały biurowe, obsługa księgowa - w części dotyczącej realizacji zadania).

Uwaga! Koszty przelewów itp. winny być zaliczane do kategorii, do której zakwalifikowany został wydatek uiszczany przelewem.

Z dotacji nie mogą być pokryte w szczególności koszty:

1.      Działalności gospodarczej, politycznej, dyskryminującej jakiekolwiek osoby lub grupy

2.      Zakupu gruntów lub innych nieruchomości, ich remontów i adaptacji.

3.      Zakupów inwestycyjnych i doposażenia (W szczególnych przypadkach dopuszcza się koszty doposażenia
w niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania artykuły, których przewidywany okres eksploatacji nie przekracza 1 roku. Koszty takie należy szczegółowo rozpisać w kosztorysie oferty)

4.      Dalsze przekazywanie dotacji lub darowizn na rzecz osób trzecich, w tym dotowanie przedsięwzięć, dofinansowywanych z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych

5.      Koszty wkładu kadrowego w postaci pracy wolontariuszy.

6.      Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów.

7.      Koszty powstałe w wyniku wykroczeń i zachowań nieetycznych jak kary, mandaty itp.

W przypadku kategorii kosztów nie objętych powyższym wykazem stosuje się odpowiednio odnośne przepisy.

III. Miejsce, termin i warunki składania ofert:

1.      Oferty należy składać w terminie do dnia 08.08.2008 r. do godz. 15.15 w sekretariacie UG Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, I piętro, pokój nr 21. Decyduje data wpływu oferty do w/w sekretariatu.

2.      Oferentem mogą być jedynie podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.), pod warunkiem, że ich działalność statutowa przewiduje działalność objętą konkursem i posiadają zdolność prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy.

3.      Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na właściwym formularzu, który jest zgodny  z wymogami określonymi w zał. nr 1 do rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór formularza jest dostępny na stronie BIP UG Łagiewniki i w Referacie Rolnictwa i Spraw Społecznych UG Łagiewniki, pok. 21.

4.      Ofertę należy pod rygorem nieważności sporządzić w języku polskim, jednostronnie pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym-drukowanymi literami wraz z ponumerowaniem każdej strony;

5.      Do oferty należy dołączyć obligatoryjnie:

1.      Aktualny odpis z właściwego rejestru.

2.      Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w formie bilansu lub zestawienia zysków
i strat) lub w uzasadnionych prawnie przypadkach wyjaśnienie, dlaczego takie sprawozdanie nie może zostać dołączone.

3.      Aktualny statut organizacji. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wym. w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.      Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego, ZUS oraz innych osób fizycznych i prawnych.

Do oferty należy dołączyć też inne załączniki potwierdzające dane zawarte w ofercie i/lub mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu, oraz kompletną kopię składanej oferty w wersji elektronicznej.

IV. Wymogi formalne obejmują następujące elementy:

1.      złożenie oryginału oferty w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w roku 2008 – nazwa zadania”;

2.      złożenie oferty na obowiązującym wzorze wskazanym w ogłoszeniu, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem oraz rejestrem określającym sposób reprezentacji, wraz z pieczątkami imiennymi,
a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta;

3.      złożenie pieczątek oferenta we wszystkich wymaganych miejscach na wzorze oferty;

4.      rzetelne wypełnienie właściwych miejsc w ofercie z uwzględnieniem w/w warunków składania ofert, w tym szczególnie rzetelnie, czytelnie i przejrzyście sporządzone:
a) harmonogram realizacji zadania z podziałem na:
- działania systematyczne (określić częstotliwość, czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników)
- działania nieregularne w rozbiciu miesięcznym ( termin, program, przewidywaną liczbę uczestników)
b) kalkulacja kosztów z uwzględnieniem informacji o wysokości kosztów na jednego uczestnika/beneficjenta;

5.      złożenie wymaganych dokumentów, oświadczeń i innych załączników

6.      w przypadku załączenia kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do oferty – poświadczenie ich za zgodność z oryginałem.

V. Termin tryb i kryteria dokonywania wyboru oferty i przyznawania dotacji

1.      Oceny formalnej i merytorycznej oraz wyboru ofert dokona komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łagiewniki

2.      Ocena formalna rozpocznie się w ciągu 7 dni roboczych następujących po terminie złożenia ofert i opierać się będzie na stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych.

3.      Negatywna ocena formalna jest podstawą do odrzucenia oferty.

4.      Ocena merytoryczna odbędzie się najpóźniej do dwóch tygodni po zakończeniu oceny formalnej. Stosowane będą następujące kryteria:

o        wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy, liczba osób objętych zadaniem)  0 – 5 pkt.

o        atrakcyjność programu w stosunku do kosztów realizowanego zadania  0 -5 pkt.

o        doświadczenie/kwalifikacje oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze 0 - 5 pkt,

o        budżet oferty (wysokość kosztów na 1 uczestnika, inne dodatkowe źródła finansowania, w tym wkład własny oferenta) 0–5 pkt.

o        zasoby kadrowe dla realizacji zadania (liczba i potwierdzone stosownymi dokumentami kwalifikacje instruktorów, trenerów, organizatorów itd.) 0-5 pkt.

Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli  w ramach któregokolwiek z kryteriów uzyskają 0 punktów.

5.      Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę również:

o        dotychczasowa współpraca z Gminą Łagiewniki, m.in. rzetelne i terminowe rozliczanie dotacji;

o        przejrzystość harmonogramu i jego współgranie z kosztorysem

o        czas bezpośredniej realizacji zadania

6.      Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych objętych niniejszym konkursem zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów zarządzeniem Wójta Gminy Łagiewniki po zatwierdzeniu wyników konkursu na podstawie oceny złożonej przez komisję konkursową zawierającej propozycje rozstrzygnięcia konkursu

7.      Podpisanie umów będzie uwarunkowane rozliczeniem dotacji za rok 2007.

8.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 22.08.2008 r. roku poprzez wywieszenie na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń UG Łagiewniki, oraz indywidualną informację listowną do oferentów

 

Pliki do pobrania:
       oferta.doc
       tabela_kosztow.xls

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2008/07/11 15:00:08
Redaktor: Administrator