Gmina Łagiewniki

szukaj >

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W OLESZNEJ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARKA
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej
w wymiarze 1/2 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) obywatelstwo polskie,
f) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, faks, komputer, kserokopiarka,
b) znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office - Word, Exel, Power Point,
c) znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego,
d) łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi w wieku szkolnym,
e) kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, rzetelność,
f) mile widziane doświadczenie w pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
b) przeglądanie stron internetowych i skrzynki e- mail, prowadzenie korespondencji elektronicznej,
c) prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi,
d) prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,
e) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników,
f) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
g) prowadzenie ewidencji urlopów pracowników,
h) prowadzenie rejestrów dotyczących badań okresowych,
i) prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli,
j) prowadzenie rejestru wycieczek szkolnych,
k) prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
l) prowadzenie dokumentacji związanej z obowiązkiem szkolnym (księgi ewidencji dzieci, księgi

   uczniów, zakładanie i archiwizowanie arkuszy ocen; załatwianie spraw związanych z 

   przyjęciem uczniów do szkoły i ich przejściem do innej placówki),

ł) wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich oraz prowadzenie ich ewidencji,
m) prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawdzianem kompetencji szóstoklasistów,
n) prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem uczniów,
o) prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń,
p) zamawianie materiałów, druków, sprzętu biurowego,
r  ) wykonywanie sprawozdań dotyczących placówki wynikających z odrębnych przepisów

   (sprawozdań dla GUS i SIO),

s) wprowadzanie danych – strona BIP szkoły,

t) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków ścisłego zarachowania

    i innych dokumentów,

u) zabezpieczenie tajności i poufności spraw, w tym ochrona danych i wykorzystywanych danych

      osobowych,

w) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

 

 

4. Wymagane dokumenty:
1) dokumenty niezbędne:
a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zainteresowanych prosimy o e-maila 

     na adres szkoły - spoleszna@poczta.onet.pl  i wówczas zostanie przesłany w/w kwestionariusz pocztą

     elektroniczną),
b) kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kopie innych dokumentów

     potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
c) kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
d) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
g) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarki,
2) dokumenty dodatkowe:
a) CV,
b) list motywacyjny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie
w siedzibie jednostki w terminie do dnia 19 grudnia 2013r. (do godz. 14:00, liczy się data wpływu do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej) lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  w Olesznej; ul. Ślężna 1;  58-214 Oleszna

z dopiskiem - „Nabór na stanowisko sekretarki".

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zainteresowani będą powiadomieni telefonicznie co najmniej na 2 dni przed prowadzonym postępowaniem.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.lagiewniki.bip.ornak.pl/ oraz na stroni internetowej szkoły (spoleszna.szkolnastrona.pl), tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) ".

 

Oleszna, dnia 6 grudnia 2013r.

 

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Olesznej
mgr inż. Aldona Skrzypkowiak

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2013/12/16 15:27:31
Redaktor: Administrator