Gmina Łagiewniki

szukaj >

W związku z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)  Wójt Gminy Łagiewniki informuje wszystkich pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, że mogą otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia w roku 2013 zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zmianami) ze środków Funduszu Pracy.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,
 3. do dnia 31 grudnia 2014 r. w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące – wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi 4.587 zł.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku do Wójta Gminy Łagiewniki odnośnie młodocianego pracownika zamieszkałego w Gminie Łagiewniki, który ukończy naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy w roku 2013, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Dofinansowanie, o którym mowa stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5).

 

Wykaz dokumentów, należy dołączyć do wniosku o zwrot kosztów kształcenia pracownika młodocianego:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w za bieżący rok obrotowy oraz 2 lata poprzedzające tj. 2011- 2012 albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • kopia bilansu za 3 lata obrotowe – w zależności od formy prawnej działalności lub oświadczenie o nie sporządzaniu bilansu.

Formularze wniosków można pobierać w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, pok. 24 (II piętro budynku), a także na stronie internetowej Urzędu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/10/17 13:07:21
Redaktor: Administrator