Gmina Łagiewniki

szukaj >

WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.

 

17 czerwca w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew. Co ważne, jeśli w okresie pięciu lat od dokonania oględzin, właściciel terenu na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa.

 

WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY OD 17 CZERWCA

 Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody ma doprowadzić do uporządkowania kwestii wycinki drzew, którą zliberalizowała poprzednia nowelizacja ustawy, którą od nazwiska ministra środowiska Jana Szyszki ochrzczono „lex Szyszko”.
Na mocy poprzednio zmienionych przepisów właściciele działek mogli ze swojego terenu wyciąć każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Efektem tych zmian były masowe wycinki w lutym oraz marcu, gdy pod topór szły drzewa niemal w całym kraju. Część z wycinek okazywała się zresztą nielegalna. Tak było m.in. w Katowicach, gdzie drwale tak się zapędzali, że wycinali wiekowe drzewa z terenów należących do miasta. - W Katowicach w tym okresie byliśmy świadkami kilku nielegalnych wycinek, w których usunięto kilkaset drzew – w tych sprawach toczą się postępowanie, które mogą zakończyć się karami sięgającymi kilku milionów złotych. Natomiast wielokrotnie zdarzały się sytuację, w których drzewa usuwano, co prawda legalnie – natomiast nie brano pod uwagę konsekwencji, jakie mogą nas czekać, gdy w sąsiedztwie usuniętego drzewa zabraknie – podsumowują urzędnicy z Katowic.

WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY OD 17 CZERWCA

 Nowelizacja, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, a która wejdzie w życie 17 czerwca, wprowadza zasadnicze zmiany w zasadach wycinki drzew. Jakie?

WYCINKA DRZEW 2017: KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO

1. zapis nowej ustawy nałoży na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50cm (dot. pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. Zamiar usunięcia drzewa, trzeba będzie zgłosić gminie, inaczej zapłacimy karę.

2. Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

3. W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

WYCINKA DRZEW 2017: WYMAGANIA O POZWOLENIA.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych - >80cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych - >65cm i pozostałych drzew - >50cm.

WYCINKA DRZEW 2017: KARY.

Z rad gmin zdjęta zostanie możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni (na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500zł/1cm obwodu drzewa dla drzew i 200zł/1m2 krzewu), 8. Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgadniania z regionalną dyrekcją ochrony środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/09/06 11:55:15
Redaktor: Administrator