Gmina Łagiewniki

szukaj >

Urząd Gminy Łagiewniki, przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2015 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2015 r. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łagiewniki: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach o/Łagiewniki, nr: 66 9575 1014 0030 0083 2000 0010 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania opłaty II raty w odpowiedniej wysokości i nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2015 r. zezwolenie wygasa. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2015/05/21 13:51:43
Redaktor: Administrator