Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki 12.07.2013 r.

 

I N F O R M A C J A

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego

dla producentów rolnych.

 

1.Czasookres przyjmowania wniosków:

od 01.08.2013 r. do 30.08.2013 r.

 

2. Do wniosków muszą być dołączone Faktury VAT za okres od

01.02.2013 r. do 31.07.2013 r. lub potwierdzone ich kserokopie przez

właściwego Wójta, Burmistrza, Prezydenta miasta.

 

3. Na Fakturze VAT muszą znajdować się:

- imię, nazwisko oraz adres producenta rolnego

- oznaczenie, że jest to olej napędowy

- ilość litrów

 

4. Roczny limit oleju napędowego do wykorzystania wynosi 86 litrów na 1 ha

użytków rolnych, co daje maksymalną kwotę zwrotu podatku w wysokości

81,70 zł do 1 ha użytków rolnych (0,95 zł do 1 litra)

 

5. W przypadku, gdy grunty rolne są we współposiadaniu, wnioskodawca musi

posiadać pisemną zgodę współposiadaczy złożoną na wniosku, na wypłatę podatku

(nie dotyczy to współmałżonków).

 

6. W przypadku dzierżawienia gruntów dzierżawca musi przedłożyć oświadczenie

potwierdzone przez wydzierżawiającego- nie dotyczy to gruntów dzierżawionych od

Agencji Nieruchomości Rolnych i posiadaczy potwierdzonych umów dzierżawy.

 

7. Jeżeli wniosek o zwrot podatku akcyzowego do paliwa rolniczego nie został

złożony w miesiącu lutym, można go złożyć w miesiącu sierpniu w dniach od

01.08.2013 r. do 30.08.2013 r., z Fakturami VAT zakupu oleju napędowego (ON)

za okres od 01.02.2013 r. do 31.07.2013 r.

 

8. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Druk wniosku należy pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 22 (II p.) lub na stronie

internetowej www.minrol.gov.pl Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zakładka

zwrot podatku akcyzowego).

 

10. Wzór wypełnionego już wniosku jest udostępniony w Referacie

Rolnictwa i Spraw Społecznych Urzędu Gminy (Standard Usług Referatu Rolnictwa i Spraw Społecznych) oraz na stronie internetowej gminy Łagiewniki (zakładka Standardy Usług).

 

11. Wypełniony prawidłowo wniosek przez producenta rolnego wraz z Fakturami VAT należy złożyć w/w terminie w Urzędzie Gminy Łagiewniki.

 

                                                                 Zastępca Wójta Gminy

                                                                      /-/ Andrzej Knuter

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2013/08/02 13:29:11
Redaktor: Administrator