Gmina Łagiewniki

szukaj >

                                                                  Łagiewniki, dnia 02.09.2011 r.

 

Nr RiSS 600 – 02.12.2011

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki

 

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 02 września 2011 r. została wydana decyzja znak; RiSS 600 – 02.11.2011 uzgadniająca realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa biogazowni rolniczej usytuowanej na działkach nr: 219/22 i 219/23 w Łagiewnikach”

 

 

Strony zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, pok.

22( IIpiętro ) w godz. 8.00- 15.00, tel. ( 74) 89-39-455, w terminie 14-tu dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                                          /-/ Janusz Szpot

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łagiewniki oraz na tablicach rozmieszczonych na terenie miejscowości Jaźwina.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/09/02 13:22:21
Redaktor: Administrator