Gmina Łagiewniki

szukaj >

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Łukasz Zieliński zamieszkały we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Kandydat wybrany na stanowisko objęte naborem spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. 

 
               Wójt Gminy Łagiewniki

                  Janusz Szpot
                2011-08-12
                   ........................................................
                   data i podpis osoby upoważnionej


WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

OGŁASZA KONKURS  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

asystenta ds. koordynacji projektu z ramienia Gminy Łagiewniki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion „osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. pn. „Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki.

 

1. Wymagania niezbędne:

 

- wykształcenie wyższe prawnicze,

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

- biegła znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych;

- znajomość uregulowań prawnych dotyczących wykorzystywania środków unijnych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

- biegła obsługa komputera

- znajomość pakietu MS Office, systemu informacji prawnej

- tytuł radcy prawnego.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)     nadzorowanie, koordynowanie, organizowanie i monitoring prawidłowej realizacji projektu,

2)     czuwanie z ramienia Gminy nad prawidłową realizacją inwestycji

3)     współpraca w ramach realizacji projektu z kierownikiem projektu

4)     nadzorowanie prac wszystkich członków zespołu,

5)     zatwierdzanie propozycji przesunięć środków pomiędzy zadaniami i zmian do wniosku,

6)     nadzorowanie promocji projektu,

7)     nadzór nad zgodnością realizacji projektu z wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, weryfikacja dokumentów źródłowych

8)     kontrola merytoryczna realizacji projektu,

9)     przygotowanie i weryfikacja wniosków o płatność oraz harmonogramu płatności pod względem merytorycznym,

10)  rozliczenie projektu pod względem merytorycznym,

11)  merytoryczne sporządzenie harmonogramu płatności oraz sprawozdań kwartalnych raportów o finansowym postępie realizacji projektu,

12)  zapewnienie terminowej realizacji zadań wynikających z harmonogramu realizacji projektu

13)  przygotowanie ewentualnych zmian do projektu w oparciu o obowiązujące zapisy w dokumentacji konkursowej, umowie o dofinansowanie, dokumentach programowych,

14)  przygotowanie projektów umów z Wykonawcami

15)  organizacja i nadzór nad przekazywaniem komputerów i dostawą szerokopasmowego Internetu,

16)  przygotowanie i zawarcie umów użyczenia sprzętu komputerowego

17)  nadzór nad rekrutacją beneficjentów

18)  dyspozycyjność przez 5 dni w tygodniu

 

4. Wymagane dokumenty:

 

 - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych;

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- życiorys i list motywacyjny ;

- kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 8 sierpnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy Łagiewniki na adres: Urząd Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, 58 – 210 Łagiewniki – w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Konkurs na stanowisko asystenta ds. koordynacji projektu pn. „Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej gminy ww.lagiewniki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://lagiewniki.bip.ornak.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/08/12 10:24:08
Redaktor: Administrator