Gmina Łagiewniki

szukaj >

Wójt Gminy Łagiewniki                                                       Łagiewniki 18.07.2011 r.

ul. Jedności Narodowej 21

58-210 Łagiewniki

 

 

Nr RiSS. 600-02/07/2011

 


 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łagiewniki, działając na podstawie art. 33 ust l, w związku z
art. 79 ust l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227)
zawiadamia, że w dniu 06.07.2009 r. wpłynął uzupełniony wniosek o Raport
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko od Bioze 1 Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni rolniczej, usytuowanego na działkach nr: 219/22 i 219/23 w obrębie wsi Łagiewniki.

Mając na uwadze, że planowane zadanie zalicza się do kategorii przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt
Gminy Łagiewniki, z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 21, 58-210
Łagiewniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na
środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Pl. Powstańców
Warszawy l, 50-951 Wrocław i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Dzierżoniowie ul. Ignacego Krasickiego 36, 58-200 Dzierżoniów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości
zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie
pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od. 18.07.2011 r. do 08.08.2011 r.
w Urzędzie Gminy Łagiewniki przy ul. Jedności Narodowej 21,
58-210 Łagiewniki, pokój nr
22 (II piętro), w godzinach od 8°° do 1500.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Łagiewniki
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia.

Na koniec informuję, że w przypadku konieczności przeprowadzenia
rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, dotyczącej w/w zadania,
rozprawa taka zostanie przeprowadzona, a o terminie i miejscu jej
przeprowadzenia zainteresowani zostaną  powiadomieni osobnym
obwieszczeniem.

                                                                                       Wójt Gminy Łagiewniki


/- / Janusz Szpot

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/07/18 10:51:34
Redaktor: Administrator