Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki 17-05-2011 r.

 

Wójt Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej

58-210 Łagiewniki

  

Nr RiSS. 600-02/03/2011

  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.

 

  Zgodnie z art. 61, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 17 listopada 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 11.05.2011 r. na wniosek inwestora „Bioze1 Sp,. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowi rolniczej usytuowanej na działkach Nr: 219/22 i 219/23 w Łagiewnikach”.

Niniejszym pismem informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub odstąpienia od w/w obowiązku Wójt Gminy Łagiewniki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o opinię co do potrzeby i co do zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łagiewniki, Referacie Rolnictwa i Spraw Społecznych, pok. 22, II p. ul. Jedności Narodowej 21, Łagiewniki

                                                                                                            WÓJT  GMINY

                                                                                                            /-/ Janusz Szpot

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/05/17 12:07:19
Redaktor: Administrator