Gmina Łagiewniki

szukaj >

Wójt Gminy Łagiewniki                                                          Łagiewniki 29.04.2011 r.

ul. Jedności Narodowej 21

58-210 Łagiewniki

 

Nr RiSS. 600-06/07/2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łagiewniki, działając na podstawie art. 33 ust l, w związku z art. 79 ust l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227) zawiadamia, że w dniu 27.04.2011 r. wpłynął uzupełniony wniosek o Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Instytutu Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Baczyńskiego 13, 51-122 Wrocław o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni wytwarzającej w procesie fermentacji biogaz o wysokiej zawartości metanu, usytuowanego na działce nr 219/8 w obrębie wsi Łagiewniki, po podziale działka nr.219/20

Mając na uwadze, że planowane zadanie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Łagiewniki, z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy l, 50-951 Wrocław i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie ul. Ignacego Krasickiego 36, 58-200 Dzierżoniów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od. 29.04.2011 r. do 20.05.2011 r. w Urzędzie Gminy Łagiewniki przy ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, pokój nr 22 (II piętro), w godzinach od 8°° do 1500. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Łagiewniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na koniec informuję, że w przypadku konieczności przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, dotyczącej w/w zadania, rozprawa taka zostanie przeprowadzona, a o terminie i miejscu jej przeprowadzenia    zainteresowani zostaną powiadomieni    osobnym obwieszczeniem.

 

                               Wójt Gminy Łagiewniki

                               /- / Janusz Szpot

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/04/29 12:07:26
Redaktor: Administrator