Gmina Łagiewniki

szukaj >

K O M U N I K A T

Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach  z dnia 29 października 2010r.


o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Łagiewniki, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

 

 Na podstawie art. 64 o ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ?Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami Gminna Komisja Wyborcza w Łagiewnikach zawiadamia, ze:

 

·      Przyznaje zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Łagiewniki listom kandydatów komitetów, niespełniających warunków wymienionych w art. 64 n ust. 1 Ordynacji wyborczej numery:

·        dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie ust.5 pkt 2,

·       losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

 

Numery o których mowa wyżej, Gminna Komisja Wyborcza w Łagiewnikach przyznaje w drodze losowania, które odbędzie się w dniu 03 listopada 2010 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 21.

 

Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łagiewniki http://lagiewniki.bip.ornak.pl.

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Łagiewnikach

 

/-/ Wioletta Łoś

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/11/02 19:36:28
Redaktor: Administrator