Gmina Łagiewniki

szukaj >

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora
zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach

 

    Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Stanisław Baranowski zamieszkały w Dzierżoniowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Kandydat wybrany na stanowisko objęte naborem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie rozmowy bezpośredniej wykazał się wiedzą praktyczną i znajomością zagadnień związanych z pracą na stanowisku objętym naborem.

 
               Wójt Gminy Łagiewniki

                  Janusz Szpot
                2010-04-23
                   ........................................................
                   data i podpis osoby upoważnionej


Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach

Wójt Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach.

1.  Wymagania niezbędne:

a.  obywatelstwo polskie,

b.  wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne, techniczne, prawnicze, administracyjne,

c.  5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata w sektorze finansów publicznych,

d.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

f.   nieposzlakowana opinia,

g.  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

h.  znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

i.   znajomość procedur administracyjnych,

j.   doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,

k.  umiejętność obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),

l.   komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

m. dobra organizacja pracy,

n.  umiejętność obsługi programów biurowych,

o.  posiadanie przez kandydata świadectwa nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości,

p.  przedstawienie pisemnej koncepcji pracy na stanowisku dyrektora Zakładu Usług Komunalnych.

2.  Wymagania dodatkowe:

a.  posiadanie przez kandydata dokumentu potwierdzającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.  kierowanie zakładem budżetowym gminy,

b.  nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem zakładu,

c.  prowadzenie polityki kadrowej,

d.  nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,

e.  nadzór na przestrzeganiem procedur zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych,

f.   nadzór nad przygotowaniem przez Zakład aktów prawnych,

g.  zawieranie umów w ramach posiadanych upoważnień,

h.  zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy,

i.   zarządzanie budynkami i gruntami stanowiącymi własność gminy,

j.   utrzymanie i remonty dróg, w tym "Akcja zima",

k.  utrzymanie zieleni gminnej,

l.   oczyszczanie gminy, w tym segregacja odpadów,

     m. zarządzanie oczyszczalnią, wodociagiem i kanalizacją,

     n.  gospodarowanie odpadami osób fizycznych i prawnych,

o.  administrowanie targowiskiem gminnym,

p.  administrowanie cmentarzami komunalnymi.

4.  Dokumenty aplikacyjne:

a.  życiorys - curriculum vitae,

b.  list motywacyjny,

c.  kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

d.  kserokopie świadectw pracy,

e.  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

f.   aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

g.  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, I piętro, p. 11 (Sekretariat Wójta) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Łagiewniki z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach" w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2010 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 12.03.2010 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/04/23 13:59:21
Redaktor: Administrator