Gmina Łagiewniki

szukaj >

Dzierżoniów, dnia.  29.11.2010 r.

PINB.053/137/2010

 

K O M U N I K A T

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Dzierżoniowie,

w związku z możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu i silnych wiatrów.

 

   Przypominam, w związku możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu i silnych wiatrów, o obowiązkach spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, wynikających z art. 61, art. 62 i art. 70 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

 

   Art. 61 pkt 2 w/w ustawy mówi, że  właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

  Art. 62 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy mówi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę, kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2.

          Zgodnie z art. 70 ust. 1 w/w ustawy właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. 

 

          Obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków powinien być potwierdzony w protokole kontroli obiektu budowlanego.  Osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2 w/w ustawy).

          Kontrole powinny być dokonywane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

 

          Przepisy karne przewidują sankcje za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 70 ust. 1 ww. ustawy ( art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane), za nie spełnienie określonego w art. 61 w/w ustawy, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym i zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu (art. 91a ustawy - Prawo budowlane), za nieprzesłanie kopii protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2 (art. 93 pkt 9a ustawy - Prawo budowlane), czy też za niespełnienie określonego w art. 62 ust. 1 w/w ustawy obowiązku przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane).

 

 

                                         Podpisano:

                                                                                       Powiatowy Inspektor

                                                                       Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie

 

    Krzysztof Umiński

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/11/29 15:19:53
Redaktor: Administrator