Gmina Łagiewniki

szukaj >

OGŁOSZENIE

Z DNIA 10.06.2010r.

O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W ROKU 2010.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

1. Realizujący zadanie obowiązany będzie do:

1)      prowadzenia na ustne zlecenie Zleceniodawcy odłowów bezdomnych psów na terennie gminy Łagiewniki;

2)      przetrzymywania zwierząt zgodnie z regulaminem przyjętym w schronisku i zaakceptowanym przez Zleceniodawcę,:

3)      zapewnienia przyjętym zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej;

4)      przesyłania dwa razy do rolku informacji o ilości świadczonych usług dla Zleceniodawcy;

5)      prowadzenia działalności związanej z oddawaniem zwierząt, aby zapewnić miejsca do przetrzymywania nowopozyskanych zwierząt.

2.                              Wysokość dofinansowania zadania określonych w punkcie 1 wynosi 22.000.

3.                              Koszty dofinansowania zadania obejmują koszty osobowe (płace z pochodnymi), koszty weterynaryjne, karma dla zwierząt oraz koszty rzeczowe, w szczególności: koszty eksploatacji samochodu, koszty energii elektrycznej, wody i ścieków, rachunki za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych i środków czystości, niezbędne koszty remontowe wykonywane w obiektach schroniska itp.

4.                              Kompletne oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach ul. Jedyności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki do dnia 24.06.2010r. do godz. 10:00. Formularz oferty wraz z projektem umowy dostępny jest w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach oraz na stronie internetowej www.lagiewniki.pl

5.                              Po rozpatrzeniu ofert przez komisję konkursową i zatwierdzeniu protokołu prac komisji przez Wójta Gminy Łagiewniki oferenci zostaną  powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.

6.                              Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria:

1)   ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji,

2)   ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

3)   analiza i ocena wykonania przez oferenta zadań w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt, wyłapywania zwierząt w ostatnich trzech latach,

4)   możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację powyższego zadania.

7.                              W roku 2010r. na zadanie publiczne w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gminy Łagiewniki przeznaczyła kwotę 22.000 zł.

 

 Wójt Gminy Łagiewniki

 

Janusz Szpot

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/10 12:03:10
Redaktor: Administrator