Gmina Łagiewniki

szukaj >

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

7 maja 2010 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr  XLIII/ 266/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27.01.2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

 Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, pn:

 ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STANOWIĄCY ALTERNATYWĘ WOBEC UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 powyższej ustawy. 

 1. Forma realizacji zadania- wsparcie.

 2. Celem realizacji zadania jest zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, kontynuacja zajęć profilaktycznych prowadzonych w czasie roku szkolnego oraz zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja wypoczynku dzieci.

 3. Termin realizacji zadania: 14 lipiec- 22 sierpień 2010 r.

 4. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 9.000 zł

 5. Warunki realizacji zadania: 

   a) Organizacja minimum 14 dniowego wypoczynku,

   b) Zapewnienie całodziennego zakwaterowania, wyżywienia i opieki,

   c) Zapewnienie transportu,

   d) Realizacja programu profilaktycznego i opiekuńczo- wychowawczego,

   e) Posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego rodzaju zadania,

   f) Posiadanie wykwalifikowanej kadry wychowawczej,

   g) Zapewnienie zgodnych z zasadami BHP warunków realizacji zadania. 

6. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a w szczególności: zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu, wynagrodzenia opiekunów, materiałów do realizacji programu- w części dotyczącej realizacji zadania oraz koszty administracyjne, które nie mogą przekroczyć 5% otrzymanej dotacji. 

7. Koszty, które nie będą mogły zostać pokryte z dotacji: zakup wyposażenia i sprzętu, koszty promocji i reklamy, koszty wkładu własnego rzeczowego i kadrowego (np. pracy wolontariuszy, wykorzystania własnego sprzętu biurowego, amortyzacji, zużycia itp.) 

8. Warunki składania ofert:

a) Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),

b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym, do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia),

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,

- program w zakresie profilaktyki uzależnień  i program wychowawczy, które prowadzone będą w trakcie realizacji zadania,

-oświadczenie: o nie zaleganiu z płatnościami wobec Gminy Łagiewniki, organów podatkowych i ZUS, o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie, o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego,

-ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę oferty np. referencje, listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami itp. 

9. Wymogi formalne:

a) Złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,

b) Złożenie pieczątek oferenta we wszystkich wymaganych na wzorze oferty miejscach,

c) Wypełnienie wszystkich miejsc w ofercie,

d) Prawidłowo i czytelnie sporządzona kalkulacja kosztów,

e) Złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń. 

10. Zasady przyznania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie, efektywność realizacji zadania, na które przyznawana jest dotacja.

11. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert:

a) Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnianiu podanych informacji,

b) Wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy zadania)

c) Ocena przedstawionego programu profilaktycznego i wychowawczego,

d) Doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu,

e) Budżet projektu- szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych i innych źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta,

f) Liczba uczestników objętych zadaniem oraz koszty ponoszone na jednego uczestnika,

g) Dotychczasowa współpraca z gminą. 

12. Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez Wójta  Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Wójt Gminy Łagiewniki. 

13. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

a) Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2010 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, I piętro

b) W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje jej data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy Łagiewniki,

c) Oferty należy składać  w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „ Konkurs na realizacje zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży stanowiący alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych”, oferta konkursowa- pożytek publiczny oraz podać nazwę i adres oferenta,

d) Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia


14. Rozpatrzenie oferty nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łagiewnikach: www.lagiewniki.bip.ornak.pl

  a) Zastrzega się możliwości zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.

  b) Do decyzji Wójta Gminy o udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

  c) Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

  d) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem, a Gminą Łagiewniki.

  f) Przekazanie dotacji na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.

 Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest:

 Sekretarz Gminy Jacek Kludacz

 Adres e-mail: sekretarz@lagiewniki.pl

  

                                          Wójt Gminy Łagiewniki

                                              Janusz Szpot   

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/07 15:00:19
Redaktor: Administrator