Gmina Łagiewniki

szukaj >

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 28 kwietnia 2010 roku

 

 

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 49a i art. 49c ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) informuję, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu gdy:

 

a)  posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu     niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na     datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27   sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), oraz który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat;

 

b)  wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, wnosi się do Urzędu Gminy w Łagiewnikach począwszy od dnia następującego po dniu wejścia w życie postanowienia Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów t.j. od 22 kwietnia 2010 r., nie później jednak niż 10 czerwca 2010 r. (czwartek). Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do urzędu.

 

c)  wniosek wniesiony z naruszeniem terminów, o których mowa w punkcie b) pozostawia się bez rozpatrzenia.

  

Wójt Gminy Łagiewniki

(-) Janusz Szpot

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/04/29 14:10:46
Redaktor: Administrator