Gmina Łagiewniki

szukaj >

Wójt Gminy Łagiewniki                              Łagiewniki 19.11.2009 r.

ul. Jedności Narodowej 21

58-210 Łagiewniki

 

Nr 7628/09/2009

OBWIESZCZENIE

 

      Wójt Gminy Łagiewniki, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 19.11.2009 r. wpłynął Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „INTAKT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodzkiej 10, 58-210 Łagiewniki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji i rozbudowie parku przemysłowego „INTAKUS” w Łagiewnikach.

Mając na uwadze, że planowane zadanie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Łagiewniki, z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie ul. Ignacego Krasickiego 36, 58-200 Dzierżoniów.

     Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od. 20.11.2009 r. do 10.12.2009 r. w Urzędzie Gminy Łagiewniki przy ul. Jedności Narodowej 21,

58-210 Łagiewniki, pokój nr 22 (II piętro), w godzinach od 800 do 1500.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Łagiewniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

     Na koniec informuję, że w przypadku konieczności przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, dotyczącej w/w zadania, rozprawa taka zostanie przeprowadzona, a o terminie i miejscu jej przeprowadzenia zainteresowani zostaną powiadomieni osobnym obwieszczeniem.  

    

                                                                 Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                      / - /  Janusz Szpot

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/11/20 12:45:38
Redaktor: Administrator