Gmina Łagiewniki

szukaj >

 

Łagiewniki 16-10-2009 r.

 

Nr RiSS. 7628 / 03 / 2009

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.

 

  Zgodnie z art. 61, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 17 listopada 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

                                    

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 16-10-.2009 r. na wniosek inwestora „INTAKT” Sp. z o.o. ul. Kłodzka 10,  58-210 Łagiewniki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i rozbudowie parku przemysłowego INTAKUS”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:

 

438/26 i 438/62 – obręb Łagiewniki.

 

     Niniejszym pismem informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub odstąpienia od w/w obowiązku Wójt Gminy Łagiewniki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o opinię co do potrzeby i co do zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

     Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

     Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łagiewniki, Referacie Rolnictwa i Spraw Społecznych, pok. 22, II p. ul. Jedności Narodowej 21, Łagiewniki.         

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/10/16 14:07:45
Redaktor: Administrator