Gmina Łagiewniki

szukaj >

                                                                                             Łagiewniki dnia 11.01.2010r.

  

Nr RiSS 7628-03/01/2010

 

DECYZJA    NR 7/2010

  

            Na podstawie art. 71 ust 2,  pkt. 2, art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 82 i art. 85 ust 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), a także § 3 ust. 1 pkt. 52a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm. ), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku „ INTAKT” Sp. z  o.o. z siedzibą w Łagiewnikach przy

ul. Kłodzkiej 10, 58-210 Łagiewniki i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą  „Modernizacja i rozbudowa parku przemysłowego  INTAKUS w Łagiewnikach przy

ul. Kłodzkiej 10” zlokalizowanego na działkach nr 438/26, 438/62, 438/61 obręb Łagiewniki- polegającego na budowie:

·         14 hal przemysłowych o charakterze produkcyjno-magazynowym oraz modernizacji 2 istniejących hal przemysłowych,

·         9 budynków biurowych,

·         parkingu dla samochodów osobowych na 135 miejsc,

·         strefy dostaw surowców i odbioru produktów przy każdej hali,

·         infrastruktury drogowo-pieszej oraz elektroenergetycznej,

·         wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

·         instalacji grzewczej,

 

określam warunki realizacji przedsięwzięcia:

 

 

 I.      Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1)      przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia należy zidentyfikować stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i w razie konieczności, podjąć działanie zmierzające do usunięcia zanieczyszczeń środowiska;

2)      odpady powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy magazynować
w sposób selektywny, a miejsca magazynowania odpadów należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować;

3)      odpady wytwarzane w trakcie budowy oraz w trakcie eksploatacji zespołu zabudowy przemysłowej, powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania, a jeśli jest to niemożliwe powinny być przekazywane uprawnionemu podmiotowi do najbliżej położonych miejsc w których mogą być poddane odzyskowi lub zostać unieszkodliwione;

4)      w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy wyznaczyć plac postojowy dla sprzętu budowlanego, podłoże stanowisk postojowych powinno być zabezpieczone przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu;

5)      paliwa, smary i oleje należy gromadzić pod zadaszeniem na podłożu uszczelnionym
i wybetonowanym zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego;

6)      nie zanieczyszczoną glebę i ziemię z przygotowania działek pod budowę, należy wykorzystać w miejscu wytwarzania np. do niwelacji terenu, wykonania terenów zielonych lub do rekultywacji biologicznej najbliżej położonych terenów zdegradowanych w tym składowisk odpadów – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę;

7)      prace budowlane należy prowadzić w granicach działek inwestycji, bez naruszania okolicznych obszarów użytecznych przyrodniczo;

8)      przed wprowadzeniem na teren parku przemysłowego instalacji kwalifikowanych wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko,
należy dla każdej z nich uzyskać decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach;

9)      od strony zabudowy mieszkaniowej przy ul Półwiejskiej, dopuszcza się lokalizację tylko takich instalacji, których praca nie spowoduje powstania nadmiernych uciążliwości dla mieszkających tam ludzi;

10)  wszystkie techniczne źródła dźwięku należy umiejscowić wewnątrz budynków w taki sposób aby nadmierny hałas został skierowany w stronę terenów hałasu komunikacyjnego od ulicy Kłodzkiej;

11)  połączenie komunikacyjne z parkiem przemysłowym zaplanować w taki sposób aby od strony ulicy Półwiejskiej ruch odbywał się tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych;

12)  należy zaplanować otoczenie parku przemysłowego zielenią wysoką, która spełnia funkcję estetyczną oraz ochronną w odniesieniu do zanieczyszczeń komunikacyjnych, wolne przestrzenie niezabudowane również zagospodarować odpowiednio urządzoną zielenią;

13)  do ogrzewania hal wskazane jest wykorzystanie gazu ziemnego.

14)  odpady niebezpieczne wytwarzane w trakcie eksploatacji parku przemysłowego należy gromadzić selektywnie w odpowiednich pojemnikach zamykanych, wykonanych
z tworzywa odpornego na działanie gromadzonych w nich odpadów, pojemniki te należy przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach magazynowych posiadających sprawną wentylację.

 

II. W projekcie budowlanym wymaganym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

      należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1)      zaprojektować ściany budynków o wysokiej izolacyjności akustycznej;

2)      na wylotach wentylacyjnych zaprojektować tłumiki akustyczne;

 

3)      instalacje wentylacyjne hal 8D i 9B (hale położone najbliżej zabudowy mieszkaniowej) zaprojektować w taki sposób, aby urządzenia wentylacyjne nie zostały umieszczone na dachach tych hal lecz w maksymalnej odległości od najbliższego budynku mieszkalnego;

 

4)      wybierając lokalizacje kotłowni grzewczych należy uwzględnić oprócz standardów emisyjnych również najkorzystniejsze położenie w stosunku do najbliższej zabudowy mieszkaniowej;

5)      wyznaczyć miejsca selektywnego gromadzenia odpadów pod wiatami zabezpieczonymi przed rozwiewaniem odpadów oraz przenikaniem zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych;

6)      system kanalizacji ściekowej parku należy włączyć do sieci kanalizacji gminnej, ścieki odprowadzać na warunkach określonych przez administratora sieci, dla ścieków zanieczyszczonych tłuszczami zastosować łapacze tłuszczów;

7)      wody opadowe i roztopowe z odwodnienia terenu można odprowadzać do pobliskiego rowu melioracyjnego na warunkach określonych przepisami prawa.

 

III. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz

       monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1.      podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie parku powinny ewidencjonować wytwarzane w wyniku tej działalności odpady;

2.      urządzenia oraz maszyny i pojazdy pracujące na terenie parku należy utrzymywać
w dobrym stanie technicznym w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza;

3.      w celu ochrony środowiska przed hałasem, dopuszcza się pracę na terenie parku przemysłowego tylko w porze dziennej;

4.      ponadnormatywne oddziaływanie parku przemysłowego na środowisko nie może przekraczać granicy terenu tego parku.

 

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie

       oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie

       transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie

       wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji o zatwierdzeniu projektu

       budowlanego).

 

UZASADNIENIE

 

            „INTAKT” Sp. z o. o. z siedzibą w Łagiewnikach przy ul. Kłodzkiej 10 wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po nazwą : „Modernizacja i rozbudowa parku przemysłowego INTAKUS w Łagiewnikach przy ul. Kłodzkiej 10”  polegającego na :

·         14 hal przemysłowych o charakterze produkcyjno-magazynowym oraz modernizacji 2 istniejących hal przemysłowych,

·         9 budynków biurowych,

·         parkingu dla samochodów osobowych na 135 miejsc,

·         strefy dostaw surowców i odbioru produktów przy każdej hali,

·         infrastruktury drogowo-pieszej oraz elektroenergetycznej,

·         wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

·         instalacji grzewczej.

 

 

Do wniosku inwestor załączył następujące dokumenty:

 

·         raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie parku przemysłowego INTAKUS, wykonany przez inż.. Kazimierza Małowieckiego, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa „BLU 88”,

·         Bogdan Ludkowski ul. Jugosłowiańska 65d, 51-112 Wrocław; listopad 2009r., wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia;

·         aneks do raportu wykonany przez inż.. Kazimierza Małowieckiego z dnia 29.12.2009r.;

·         wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki wraz z częścią gruntów wsi Przystronie, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr XXX/217/2002 z dnia 29.04.2002r.(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 177 z 20.08.2002r, poz. 2567),

w oparciu, o które Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowieniem z dnia 26.10.2009 r. Nr ZNS-624-53/RN/09 wyraził opinię o braku potrzeby dokonania uzgodnień, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 08.01.2010 r. ,Nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-2/142/09/ks wydał uzgodnienie na realizację w/w przedsięwzięcia.

Inwestycję zlokalizowano w miejscowości Łagiewniki przy ul. Kłodzkiej 10 w sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 łączącej miasta Wrocław i Kłodzko, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele produkcyjno-usługowe. Właścicielem działek nr: 438/26, 438/62 jest Pan Bogdan Ludkowski, a działki nr 438/61 (droga) –gmina Łagiewniki. Inwestorem jest spółka INTAKT która na mocy umowy dzierżawy posiada tytuł prawny do terenu inwestycji. Najbliższe budynki mieszkalne (obszary chronione) znajdują się w odległości ok. 30 m od planowanego obszaru zabudowy od strony północnej. W sąsiedztwie terenu zabudowy znajdują się głównie użytki przyrodnicze o charakterze zieleni niskiej.

Na inwestycję przeznaczono powierzchnię 4,3 ha. Zaplanowano wybudowanie 14-tu nowych hal pod produkcję przemysłowo-usługową i 9 budynków biurowych. Na terenie inwestycji znajdują się dwie hale produkcyjne (produkcja elementów metalowych, drewnianych), wymagające modernizacji i dostosowania do nowej formy użytkowania. Pozostała część terenu inwestycji to obszary użytkowane w przeszłości jako rolnicze (obecnie jako nieużytki rolne). Nieliczne drzewa rosną głównie na obrzeżach inwestycji. Hale o powierzchni ok. 700-1000 m2, zostaną pokryte dachem płaskim. Obudowę ścian stanowić będzie podwójna blacha trapezowa z ociepleniem z wełny mineralnej.

Obsługa komunikacyjna parku technologicznego odbywać się będzie poprzez istniejący układ dróg i ulic; od strony drogi krajowej nr 8 (ulica Kłodzka) poprzez drogę gminną (działka nr 438/50) oraz od strony ulicy Półwiejskiej poprzez działkę drogową nr 438/61.

Na terenie projektowanego parku przemysłowego zaplanowano uruchomienie działalności gospodarczych kwalifikowanych wg § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport oddziaływania na środowisko może być wymagany:

·         instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach,

·         instalacje do przetwarzania celulozy,

·         instalacje do wytwarzania lub przetwarzania produktów na bazie elastomerów,

·         tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli,

·         instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 39 - 41,

·         instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, surowych ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie,

·         instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie,

·         instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie.

W wyniku funkcjonowania obiektu powstaną emisje substancji i energii do środowiska:

·         emisja hałasu, której źródłem będzie: ruch samochodów, praca urządzeń technologicznych oraz prace załadunkowo-wyładowcze we wnętrzach hal, praca urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych hal i pomieszczeń biurowych;

·         emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem będą: pojazdy samochodowe, ewentualne wycieki, gaz LPG który ulotnił się z układu grzewczego, pylenie wtórne z dróg i palców na terenie parku, kotły grzewcze opalane gazem LPG w;

·         emisja poprzez gminny system kanalizacji oczyszczonych ścieków;

·         emisja wód opadowych i roztopowych z terenu obiektu;

·         emisja wytwarzanych odpadów (technologicznych, komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne).

Na podstawie danych zawartych w przedłożonym raporcie ustalono:

·   Lokalizacja planowanej inwestycji jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (przemysł, bazy składy), zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr XXX/217/2002 z dnia 29.04.2002r. Działki położone są na obszarze częściowo zagospodarowanym przemysłowo z dwoma halami (produkcja elementów metalowych, drewnianych – hale po byłym POM Łagiewniki), wymagającymi modernizacji i dostosowania ich do nowej formy użytkowania. Pozostała część terenu to obszary użytkowane w przeszłości jako rolnicze przeznaczone na tereny przemysłowe zgodnie z istniejącym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

·   Raport zawiera analizę kilku rozwiązań wariantowych budowy 14-tu hal przemysłowych o charakterze produkcyjno-magazynowym i modernizacji 2 istniejących hal przemysłowych wraz z budową parkingu dla samochodów osobowych na 135 miejsc i 9 budynków biurowych. Przede wszystkim rozpatrywano wariant dotyczący wykorzystania stanu istniejącego. Rozważane rozwiązania dotyczyły: wyposażenia w materiały do uszczelnienia podłoża gruntowego oraz gospodarki ściekowej; optymalizacji i wykorzystania energii, surowców i materiałów; optymalizacji systemów zabezpieczających środowisko; zastosowania materiałów i produktów obojętnych względem środowiska i zdrowia ludzi.

         Przyjęty do realizacji wariant jest najbardziej korzystny z uwagi na uwarunkowania środowiskowe ponieważ uwzględnia zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian, zastosowaniu na wylotach wentylacyjnych tłumików akustycznych, oraz montaż instalacji wentylacyjnych hal położonych najbliżej budynków mieszkalnych poza dachami tych hal w maksymalnej odległości od najbliższego budynku mieszkalnego. Zadeklarowano także zaprojektowanie najkorzystniejszych dla środowiska kotłowni grzewczych.

Jako wariant alternatywny przyjęto rozwiązanie polegające na wprowadzeniu na teren parku przemysłowego logistyki. Wariant ten został odrzucony ze względów społeczno-ekonomicznych gdyż taka działalność nie wymaga szerokiego dostępu ludności i może być zorganizowana na terenach bardziej oddalonych od jakichkolwiek węzłów komunikacyjnych. Innym rozpatrywanym wariantem alternatywnym było przeznaczenie terenu inwestycji pod zabudowę handlowo-usługową. Z uwagi na małą atrakcyjność inwestycji wynikającą z niewielkiej liczby mieszkańców gminy wariant ten został również odrzucony.

Przyjęte rozwiązanie wykorzystuje stworzone już wcześniej warunki lokalizacyjne związane z wykorzystaniem istniejącej struktury drogowo-przemysłowej. Proponowany wariant wykorzystuje korzystne ukształtowanie terenu w stosunku do najbliższych obszarów chronionych, a niekorzystne oddziaływanie na środowisko zostanie ograniczone do obszaru własności inwestora. Zastosowane rozwiązanie spełnia wymogi w zakresie

 ochrony wszystkich komponentów środowiskowych. Z uwagi na istniejącą infrastrukturę, przedmiotowe przedsięwzięcie nie zmieni w zasadzie żadnych funkcji użytkowych omawianego terenu, a kluczowe funkcje użytkowania będą uwzględniały ochronę lokalnego środowiska naturalnego.

Nie podejmowanie przedsięwzięcia sprawi niewykorzystanie sprzyjających warunków lokalizacyjnych, a jednocześnie zamknięcie dostępu mieszkańców do rynku pracy. Jednak najważniejszym negatywnym elementem „wariantu zerowego” byłoby pozostawienie nieuporządkowanego aktualnie w gminie obszaru przemysłowego.

·   Ziemia i gleba z wykopów zostaną zagospodarowane w obszarze przedsięwzięcia do zniwelowania terenu. Zdjęty humus zostanie częściowo wykorzystany celem przeprowadzenia odnowy bonitacyjnej w obszarze przedsięwzięcia. Badania geologiczne gruntu nie wykazały obecności zanieczyszczeń pochodzenia ropopochodnego, jednak jeśli w czasie budowy zostaną stwierdzone takie zanieczyszczenia, inwestor przeprowadzi oczyszczanie gruntu (np. metodą in situ) zgodnie z decyzją właściwego organu.

W czasie eksploatacji obiektu będą wytwarzane odpady technologiczne i komunalne w tym także odpady niebezpieczne. Wytworzone odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Magazynowanie odpadów wytwarzanych na terenie parku odbywać się będzie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych do których posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Wszystkie odpady będą selekcjonowane. Odpady komunalne będą magazynowane w boksach (na zewnątrz budynków) w odpowiednich pojemnikach. Odpady niebezpieczne będą gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanych pojemnikach wykonanych z tworzywa odpornego na działanie gromadzonych w nich odpadów. Pojemniki z odpadami niebezpiecznymi będą przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach magazynowych posiadających sprawną wentylację.

Oleje odpadowe będą magazynowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968). Przedstawiony w raporcie sposób gospodarowania odpadami spełnia wymagania ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).

·   W odległości ok. 30 m od granicy terenu inwestycji od strony ul. Półwiejskiej występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Aby ograniczyć oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny przewidziano pracę na terenie parku przemysłowego tylko w porze dziennej. Obliczenia przedstawione w raporcie wykazały, że moc akustyczna obiektu jako całości nie będzie przekraczała granic dopuszczalnych wartości w strefie obszarów akustycznie chronionych. Przyczyni się do tego umiejscowienie wszystkich źródeł technicznych za osłonami dźwiękoizolacyjnymi ścian budynku oraz możliwość ukierunkowania nadmiernego hałasu w stronę terenów hałasu komunikacyjnego. Nałożone w niniejszym postanowieniu obowiązki wykorzystania zabezpieczeń wyciszających źródła dźwięku oraz umieszczenie źródeł dźwięku w odpowiedniej odległości od najbliższych terenów chronionych i nie włączanie ich w porze nocnej to najważniejsze elementy ochrony akustycznej środowiska. Elementem sprzyjającym powstaniu przedmiotowego przedsięwzięcia we wskazanej lokalizacji jest wykorzystanie jego infrastruktury jako odgrody akustycznej dla propagacji hałasu.

                  W opinii autora raportu po uwzględnieniu warunków o których mowa wyżej pod względem akustycznym realizacja przedsięwzięcia spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

·   Woda wykorzystywana będzie do celów bytowo-socjalnych, technologicznych i przeciwpożarowych. Pobór wody zaplanowano z gminnej sieci wodociągowej. Ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji gminnej na warunkach określonych przez administratora sieci. Dla ścieków zanieczyszczonych tłuszczami przewidziano łapacze tłuszczów. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych zostaną odprowadzone poprzez separator substancji ropopochodnych oraz osadnik do pobliskiego rowu melioracyjnego na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.). Wody opadowe czyste zostaną bezpośrednio ze studzienki zbiorczej odprowadzone do rowu melioracyjnego. Najbliższym zlewiskiem wodnym terenu zabudowy jest rzeka Ślęza, przepływająca tu w odległości ok. 2 - 3 km od planowanego terenu przedsięwzięcia.

·   Na terenie parku wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza. Źródłem emisji zorganizowanej będą: niektóre technologie wprowadzone na teren parku oraz kotłownie grzewcze. Przewidziano 9 kotłowni wyposażonych w kotły o sumarycznej mocy 4500 kW. Sumaryczna moc kotłowni opalanych gazem nie przekracza 15 MW, a więc zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004r w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283 poz. 2839) nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Zainstalowanie emitorów technologicznych innych niż wymienione w ww. rozporządzeniu będzie wymagać uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Źródłem emisji niezorganizowanej będzie transport samochodowy i parking o pojemności 135 miejsc parkingowych. Zanieczyszczenia to przede wszystkim produkty spalania paliw płynnych (ciekłych i gazowych).

·   Przedsięwzięcie zostało zlokalizowane poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151, poz.1220) w tym poza obszarami Natura 2000 (najbliżej położony proponowany Specjalny Obszar ochrony Siedlisk Natura 2000 „Wzgórza Niemczańskie”, znajduje się w odległości ok. 3 km). Z uwagi na charakter oraz zakres prac, planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na ww. obszar Natura 2000, pozostałe obszary chronione oraz inne elementy przyrodnicze, znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie inwestycji.

·   Z punktu widzenia pól elektromagnetycznych z uwagi na występowanie stosunkowo niskich natężeń prądu elektrycznego nie nastąpi istotna zmiana wielkości pola w stosunku do istniejącego tła (poza prądem elektrycznym nie planuje się wprowadzania na teren przedsięwzięcia innych źródeł pól elektromagnetycznych).

·   Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535, zmiana Dz. U. z 2006r, Nr 30, poz. 208, ) – zaplanowane na terenie parku przemysłowego instalacje nie będą stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnych awarii przemysłowych w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Z uwagi na wykorzystanie do ogrzewania hal gazu LPG, system ochrony przeciwpożarowej będzie musiał spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów

 ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2203). W związku z powyższym na etapie użytkowania zostanie opracowana instrukcja ratownictwa przeciwpożarowego. Bardzo czułym elementem ochrony przeciwwybuchowej obiektu będzie odpowiednie zabezpieczenie układów wentylacyjnych, oraz doprowadzenia do obiektu gazu LPG który ma stosunkowo niskie dolne granice wybuchowości, stąd niezbędne będą zabezpieczenia na czynnikach inicjacyjnych wybuch stanowiące podstawowy element ochrony przeciwpożarowej analizowanego przedsięwzięcia. Powyższe reguluje Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. nr 147, poz. 1229).

·   Źródłem konfliktów społecznych może być emisja hałasu, substancji zapachowych w powietrzu atmosferycznym oraz uciążliwość ruchu ulicznego. Autor raportu wykazał, że inwestor zadbał o dwa z tych komponentów środowiskowych, co do których istnieją kryteria oceny. Dotyczą one oddziaływania na pole akustyczne oraz na powietrze atmosferyczne. Zaprojektowane rozwiązania urbanistyczne spowodują że układ techniczny zamknięty zostanie w szczelnych akustycznie obszarach, a liczba emitorów zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Poprzez otoczenie parku szpalerami zieleni izolacyjnej oraz estetyczne elewacje obiektów kubaturowych, teren nabierze estetycznego wyglądu. W wyniku rozwiązań projektowych i lokalizacyjnych przedsięwzięcie nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na otoczenie, a zatem nie powinno rodzić żadnych konfliktów społecznych. Jednak wybudowanie nowego zakładu spowoduje zwiększony ruch motoryzacyjny. Warunki ustalone w niniejszym uzgodnieniu mają na celu ograniczenie do minimum ww. uciążliwości dla ludzi.

·   Lokalizacja i charakter inwestycji pozwalają stwierdzić brak transgranicznego ooddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie przedstawionych w raporcie danych dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia, emisji zanieczyszczeń do powietrza, warunków akustycznych oraz sposobu zagospodarowania ścieków i odpadów organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego o której mowa w art. 77 ust. 4 pkt 2 cyt. na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

            Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, planowany park przemysłowy nie należy do przedsięwzięć dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku nie dotrzymania standardów jakości środowiska poza trenem parku. Dla działalności produkcyjnej istnieje jedynie możliwość ustanowienia strefy przemysłowej zgodnie z art. 136a ustawy Prawo ochrony środowiska. Autorzy raportu nie stwierdzili jednak ponadnormatywnego oddziaływania parku przemysłowego na środowisko poza terenem inwestycji co oznacza, że oddziaływanie nie może przekraczać granicy tego terenu a zatem nie istnieje potrzeba ustanowienia strefy przemysłowej w granicach wykraczających poza teren planowanej inwestycji.

W oparciu o przedstawione materiały i uzgodnienia ustalono środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami obowiązującego prawa na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i orzeczono jak
w sentencji.

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu ul. Dmowskiego 22, II piętro  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia daty doręczenia niniejszej decyzji.

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy o            udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

      Otrzymują:

 

 

1. INTAKT Sp. z o.o

    ul. Klodzka 10, 58-210 Łagiewniki

2 . Bogdan Ludkowski PPiRB „BLU88”

    ul. Jugosławska 65D, 51-112 Wrocław

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

4.  a/a.

 

Do wiadomości

5. Energiapro S.A.

   pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław

6. Polskie Koleje Państwowe S.A.

   ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa

7. Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy we Wrocławiu

   ul. Młyńska 60, 54-610 Wrocław

8. Starosta Dzierżoniowski

   Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów

9. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Wrocław

    ul. Powstańców Śl. 186, 53-138 Wrocław

10. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio przy planowanym przedsięwzięciu

 

Łącznie występuje ponad 20 stron dlatego zgodnie z art. 49 KPA powiadomienie stron następuje poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-tu od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Pliki do pobrania:
       11_01_10_zalacznik_nr_1.doc

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/01/11 09:53:31
Redaktor: Administrator