Gmina Łagiewniki

szukaj >

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

 

Na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognoz oddziaływania na środowisko do następującego projektu:

 

UCHWAŁA NR XXXIX/238/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 166/1, 166/3, 166/4, 167 położonych w miejscowości Słupice.

 

W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do w/w projektu planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do w/w projektu planu jest Wójt Gminy Łagiewniki.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2010 roku.

  

Łagiewniki, dnia 21-12-2009 r.

 


OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr  166/1, 166/3, 166/4, 167 położonych w miejscowości Słupice

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu następującej uchwały:

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/238/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 166/1, 166/3, 166/4, 167 położonych w miejscowości Słupice.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie
Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58 – 210 Łagiewniki, w terminie do dnia 15 stycznia 2010r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Łagiewniki, dnia 21-12-2009 r.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/12/22 13:41:59
Redaktor: Administrator