Gmina Łagiewniki

szukaj >

 Informacja o wynikach naboru na stanowiska
Dyrektorów Szkół:
 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach,
Szkoły Podstawowej w Olesznej.
nazwa stanowiska pracy

 


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostały wybrane:

Pani Halina Mieczko zamieszkała w Łagiewnikach.
Pani Aldona Skrzypkowiak zamieszkała w Olesznej


Wójt  Gminy  Łagiewniki
/-/ Janusz Szpot
2009-07-01


Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół

 

Ogłoszenie:

 

Wójt Gminy Łagiewniki

Ogłasza konkursy na:

a) kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach,

b) kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olesznej.

 

 

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

a) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce objętej konkursem;

b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, w szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego — pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

e) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f)   nie była karana karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007r. Nr 17, poz. 95) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

g) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

h)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 79, poz.551).

 

2) do konkursu może przystąpić osoba nie będąca nauczycielem , która;

a)  ukończyła studia wyższe magisterskie;

 b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,

 c)  posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub w zakresie zadań placówki,

 d) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b) , e-h;

 

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły ,

 

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

 

3) akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

 

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

 

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

 

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

 

10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 i 32 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 79, poz.551);

 

11)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

3. Kandydaci przystępujący do konkursu zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz.425 ze zm.) składający ofertę na stanowisko dyrektora zobowiązane są do równoczesnego złożenia oświadczenia właściwemu Kuratorowi Oświaty. Obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy osób, które oświadczenie takie złożyły już wcześniej z tytułu wcześniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia bądź urodziły się po 31 lipca 1972r. W takim przypadku kandydat na stanowisko dyrektora składa Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty we Wrocławiu informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego/art.7 ust. 3 i 3a ww. ustawy/;

 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach” lub „Konkurs na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Olesznej” na adres: ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. W razie przesłania oferty pocztą za datę jej złożenia uważa się datę doręczenia oferty do Urzędu. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łagiewniki. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/07/01 12:41:50
Redaktor: Administrator