Gmina Łagiewniki

szukaj >

                                                                                                  Łagiewniki 05.03.2009 r.

 

Nr 7628/05/2009

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

 

    Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 17 listopada 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

z a w i a d a m i a m

że wdniu 15.01.2009 r. na wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28, 50-425 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki od km 19 + 900 do km 35 + 807, tj. na długości 15 907 mb, wraz z budową obwodnic dla miejscowości: Uciechów, Kołaczów i Sieniawka.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:

- 200, 206/3, 202, 4/5, 3/1, 204/2- obręb Dzierżoniów Przedmieście.

- 194, 193, 195, 196, 259/1, 284/1, 285/1, 192, 795/1, 184/11, 176/1, 184/1, 340/1, 341/1,

  181/2, 181/1, 365/2, 362/5, 362/10, 366 – obręb Dzierżoniów Centrum.

- 745, 732, 733, 734, 735, 738/4, 744/3, 744/6, 746, 496/3, 699, 497/4, 497/8, 497/7, 433,

  465/1, 690/1, 838, 837, 836, 719, 835, 689, 833, 690/2, 418/3, 687, 413, 829, 686, 414, 683,

  382/2, 680, 827, 715/3, 685, 399, 825/2, 825/1, 684, 400, 395, 774, 851, 759, 758, 757/2,

  756, 755, 754, 852, 853/2, 853/1, 750, 751, 747/3, 747/2, 747/1, 360/30, 559, 555, 558,

  1539, 1131/17 - obręb Uciechów.

- 690/16, 690/15, 690/14, 704, 703, 710, 677, 675, 678, 479/1, 670/1, 674, 658, 475, 315,

  535/3, 316, 317, 534, 314, 648, 526/1, 647, 628/2, 525, 629, 653/1, 625, 624/1, 624/4, 229,

  520, 623, 622, 522, 621/1, 621/5, 621/4, 620/2, 616/2, 615/4, 453/4, 245, 246/3, 246/5,

  256/6, 246/8, 246/9, 246/10, 480, 249, 250/1, 120/2, 600/3, 600/2, 600/1, 449, 78/1, 78/2,

  78/3, 74, 448, 69/1, 68/1, 67, 61/1, 61/2, 60/1, 60/2, 60/5, 7/1, 9/3, 453/2 – obręb Sieniawka.

- 25, 4, 5, 13, 15, 16, 14, 22, 24, 23, 329/3, 329/1, 330, 331, 345, 349, 348/2, 348/1, 347, 346,

  344, 343, 342, 341/1, 341/2, 340/1, 339 – obręb Ratajno.

- 441/1, 502, 521, 520, 519, 518/2, 518/1, 10 – obręb Łagiewniki.

 

     Niniejszym pismem informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

    Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub odstąpienia od w/w obowiązku Wójt Gminy Łagiewniki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o opinię co do potrzeby i co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

   Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

   Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łagiewniki, Referacie Rolnictwa i Spraw Społecznych, pok. 22, II p. Ul. Jedności Narodowej 21, Łagiewniki.     


                                                                                                

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/08/10 14:14:17
Redaktor: Administrator