Gmina Łagiewniki

szukaj >

                                                                                                  Łagiewniki 12.05.2009 r.

 

 

 

Nr RiSS. 7628-01/03/2009

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujacych.

 

  Zgodnie z art. 61, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 17 listopada 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

                                    

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 12.05.2009 r. na wniosek inwestora „Produkcja, Handel, Usługi STANDARD Kazimierz Sznajderski 58-212 Jaźwina 131A”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, na powierzchni obszaru górniczego mniejszej niż 25 ha, ze złoża kruszywa naturalnego „Jaźwina”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:

 

724/5, część - 724/4 i część – 724/6 – obręb Jaźwina .

 

     Niniejszym pismem informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

    Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub odstąpienia od w/w obowiązku Wójt Gminy Łagiewniki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie o opinię co do potrzeby i co do zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

   Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

   Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łagiewniki, Referacie Rolnictwa i Spraw Społecznych, pok. 22, II p. ul. Jedności Narodowej 21, Łagiewniki.         

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/05/13 14:43:40
Redaktor: Administrator