Gmina Łagiewniki

szukaj >

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Wójt Gminy Łagiewniki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

na stanowisko urzędnicze

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

..............................................................

nazwa stanowiska pracy
Informujemy, że na w/w stanowisko aplikacje złożyły dwie osoby jednakże w wyniku wstępnej selekcji stwierdzono, że żadna z tych osób nie spełnia wymaganych kryteriów.


Wójt Gminy Łagiewniki


/-/Janusz Szpot

2008-02-19

 


WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI
OGŁASZA KONKURS


NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIKA  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAGIEWNIKACH

 

I.  Wymagania niezbędne:


1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
4. posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej określoną Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 roku ( Dz.U.Nr 219, poz. 2224) ; dopuszcza się możliwość przystąpienia do konkursu osób uzupełniających wykształcenie w przedmiotowym zakresie,
5. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej 3 lata w jednostkach pomocy społecznej,
6. wykształcenie wyższe (pożądane ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: psychologia,  prawo, administracja, ekonomia, socjologia),
7. osoba nie karana, w tym także za przewinienia zawodowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
8. osoba nie karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9. znajomość problematyki społecznej,
10. znajomość problematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej (ukierunkowanie na działania służące klientom pomocy społecznej),
11. doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzi,
12. znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostki administracji publicznej.


Wymagania dodatkowe


1. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
2. znajomość przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
3. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
4. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
5. znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,
6. koncepcja organizacji i pracy OPS.

 

II. Kandydat na stanowisko objęte naborem składa następujące dokumenty:


1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),
2. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (życiorys),
3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem:
a. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
b. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
c. kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej,
d. kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.),
4. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999r o ochronie informacji niejawnych. 
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w  ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji  (zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.  U. z 2002r. Nr 101,  poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o  pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.  zm.).  


III. Specyfika Ośrodka Pomocy Społecznej i zadania Kierownika.


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.


Pomoc społeczna polega w szczególności na:


1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń ( w tym ; zasiłków okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych),
2) pracy socjalnej,
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:


* zarządzanie i prowadzenie OPS ,
* wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Wójta,
* reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz ,
* składanie radzie gminy corocznych sprawozdań z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
* współpraca w zakresie pomocy społecznej z sołtysami, radnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
* opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w części dotyczącej programów pomocy społecznej,
* pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków z funduszy europejskich,
IV. Forma i termin składania ofert.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji  w    sekretariacie Urzędu Gminy w Łagiewnikach  ul. Jedności Narodowej 21, pokój nr 11 w terminie do 29 stycznia 2008r. do godziny 1500
Koperty należy opatrzyć informacją:
„Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łagiewnikach”

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lagiewniki.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej  http://lagiewniki.bip.ornak.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łagiewnikach.


                                                                                Wójt Gminy Łagiewniki
                                                                                      Janusz Szpot

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2008/02/20 09:05:38
Redaktor: Administrator