Gmina Łagiewniki

szukaj >

     Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przy ul. Jedności Narodowej 21


  Stanowisko urzędnicze – ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY ŁAGIEWNIKI
....................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

    Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Jolanta Budkiewicz zamieszkała w Łagiewnikach.

            
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie rozmowy bezpośredniej wykazała się wiedzą praktyczną i znajomością zagadnień związanych z pracą na stanowisku objętym naborem. Dodatkowym atutem kandydatki jest doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego, które gwarantuje poprawne wykonywanie powierzonych obowiązków.    

 
               Wójt Gminy Łagiewniki

                  Janusz Szpot
                2008-10-13
      ........................................................
                   data i podpis osoby upoważnionej

 


Wójt Gminy Łagiewniki

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Zastępcy Skarbnika Gminy

 

1.     Wymagania niezbędne:

a)   wykształcenie wyższe ekonomiczne

b)  obywatelstwo polskie

c)  3 letnia praktyka w księgowości

d)  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

e)   doświadczenie zawodowe min.  5 letni staż pracy w samorządach lub jednostkach samorządowych,     

f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko

g)  niekaralność za przestępstwa umyślne

h)  znajomość ustawy o rachunkowości i o finansach publicznych, klasyfikacji budżetowej, planu kont, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, przepisów podatkowych

i)     znajomość księgowości syntetycznej i analitycznej

j)     znajomość obsługi komputera i programów FK, pakietów biurowych MS OFFICE (Word, Exel), Open Office

 

2.     Cechy osobowości:

a)   konieczne: systematyczność, rzetelność, kreatywność, dokładność, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, łatwość uczenia się,

b)  pożądane: komunikatywność, wysoka kultura osobista

 

3.       Zastępca Skarbnika Gminy będzie pełnił obowiązki i ponosodpowiedzialność w zakresie:

a)   prowadzenia bieżących spraw księgowych zgodnie z wymogami przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i innych aktów prawnych,

b)  prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Gminy,

c)  wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

d)  dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym,

e)   opracowywania planów finansowych oraz nadzoru nad ich realizacją,

f)    nadzoru nad sporządzaniem list płac , rozliczaniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne,

g)  prowadzenia ksiąg inwentarzowych,

h)  prowadzenia sprawozdawczości budżetowej,

i)     wykonywanie innych nie wymienionych wyżej obowiązków, które z      mocy prawa i przepisów wewnętrznych wydanych przez bezpośredniego przełożonego i Wójta Gminy.

 

4.       Wymagane dokumenty:

a)   list motywacyjny,

b)  życiorys - curriculum vitae

c)  oryginał kwestionariusza osobowego,

d)  kserokopie świadectw pracy

e)   kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

f)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g)  oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

h)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

”Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy”.

 

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łagiewnikach, lub przesłać na adres Urzędu ( ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki) w terminie do dnia 17 września 2008 roku.

     Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łagiewnikach.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm)”.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2008/10/17 10:35:53
Redaktor: Administrator