Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki 07.02.2007 r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego

dla producentów rolnych.

 

 

1.Czasookres przyjmowania wniosków:  

 

01.03.2007 r.- 31.03.2007 r.

 

2. Do wniosków muszą być dołączone Faktury VAT za okres od 

    01.09.2006 r. do 28.02.2007 r. lub potwierdzone ich kserokopie przez 

    właściwego Wójta, Burmistrza, Prezydenta miasta.

 

3. Na Fakturze VAT muszą znajdować się:

  - imię, nazwisko oraz adres producenta rolnego

  - oznaczenie, że jest to olej napędowy

  - ilość litrów

 

4. Roczny limit oleju napędowego do wykorzystania wynosi 86 litrów na 1 ha.

   użytków rolnych, co daje maksymalną kwotę zwrotu podatku w wysokości 47.30 zł 

   do 1 ha użytków rolnych.

 

5. W przypadku gdy grunty rolne są we współposiadaniu, wnioskodawca musi 

    posiadać pisemną zgodę współposiadaczy złożoną na wniosku, na wypłatę podatku

    (nie dotyczy to współmałżonków).

 

6. W przypadku dzierżawienia gruntów dzierżawca musi przedłożyć oświadczenie  

   potwierdzone przez wydzierżawiającego- nie dotyczy to gruntów dzierżawionych od

   Agencji Nieruchomości Rolnych i posiadaczy potwierdzonych umów dzierżawy.

 

 

7. Jeżeli wniosek o zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego nie zostanie

   złożony w miesiącu marcu, można złożyć go w miesiącu wrześniu z Fakturami VAT

   za okres od 01.03.2007 r. do 31.08.2007 r.

 

8. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy pok. nr 20 (II p.)

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2007/02/14 14:46:09
Redaktor: Administrator