Gmina Łagiewniki

szukaj >

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

 

 

 

(05.02.2020 r.) - OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 688, 1570, 2020), na realizację zadania publicznego pn.: „Morskie Tajemnice".  więcej >


(14.01.2020 r.) - UWAGA PRZEDSIĘBIORCY posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łagiewniki!!! - Wójt Gminy Łagiewniki przypomina o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku oraz terminie dokonania wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń w terminie do 31.01.2020 roku.  więcej >


(09.01.2020 r.) - INFORMACJA - Dotyczy zwrotu podatku akcyzowego do paliwa – oleju napędowego (ON), zużytego do produkcji rolnej dla producentów rolnych.  więcej >


(03.01.2020 r.) - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Łagiewniki w 2020 roku  więcej >


(24.12.2019 r.) - Ogłoszenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 23.12.2019r. o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Łagiewniki"  więcej >


(27.11.2019 r.) - OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a. ustawy z dnia kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Wyjazd integracyjny dla uczniów w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych szkół podstawowych z terenu Gminy Łagiewniki".  więcej >


(21.11.2019 r.) - OGŁOSZENIE Z DNIA 21.11.2019 r. O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W ROKU 2020.  więcej >


(12.11.2019 r.) - OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".  więcej >


(07.11.2019 r.) - INFORMACJA - Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu Uchwałą nr XII/288/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego" Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.  więcej >


(31.10.2019 r.) - Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy w tym kwotę nadwyżki (deficytu) za III kwartał 2019 roku  więcej >


(07.10.2019 r.)- OGŁOSZENIE - o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z2019r. poz.688), na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja obozu sportowego Żyję zdrowo - na sportowo dla dzieci z terenu Gminy Łagiewniki  więcej >


(13.09.2019 r.) - OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Łagiewniki przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2019 w terminie do dnia 30 września 2019 r.  więcej >


(05.09.2019 r.) - ZARZĄDZENIE NR 86/2019 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy.  więcej >


(30.08.2019 r.) - Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Typ projektów A , ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu (UNIEWAŻNIENIE)  więcej >


(30.07.2019 r.)- Na podstawie art 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy w tym kwotę nadwyżki (deficytu) za II kwartał 2019 roku  więcej >


(29.07.2019 r.) - Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagiewniki – 07.2019  więcej >


(18.07.2019r.)-Informacja dla mieszkańców Gminy Łagiewniki- Przedłużenie terminu rozpatrywania wniosków OZE  więcej >


(17.07.2019r.) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagiewniki  więcej >


(16.07.2019)- ZARZĄDZENIE NR 78/2019 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatku od środków transportowych w Urzędzie Gminy Łagiewniki.  więcej >


(15.07.2019r.)- OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 10 w Łagiewnikach o nie przeprowadzeniu głosowania  więcej >


(15.07.2019r.)- OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagiewniki  więcej >


(03.07.2019)- INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego dla producentów rolnych.  więcej >


(02.07.2019)- ZARZĄDZENIE NR 75 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. Mienia i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Łagiewniki.  więcej >


(18.06.2019)- INFORMACJA- Wybory do Izb Rolniczych  więcej >


(13.06.2019 r.) - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko pracy: samodzielny referent ds. administracji  więcej >


(14.05.2019 r.)- OGŁOSZENIE - o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z2019r. poz.688), na realizację zadania publicznego pn.: "Morskie Tajemnice".  więcej >


(13.05.2019)- Informacje dotyczące naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  więcej >


(29.04.2019 r.)- Na podstawie art 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy w tym kwotę nadwyżki (deficytu) za I kwartał 2019 roku  więcej >


(25.04.2019)- ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach  więcej >


(25.04.2019)- ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie  więcej >


(25.04.2019)- ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej  więcej >


(27.03.2019 r.) - OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Łagiewniki poszukuje osób do prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie Gminy Łagiewniki  więcej >


(26.03.2019 r.) - Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i o możliwości zgłaszaniu uwag do oferty na realizację zadania publicznego  więcej >


(25.03.2019 r.) - ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach oraz w sprawie określenia regulaminu konkursu.  więcej >


(22.03.2019 r.) - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2018 rok  więcej >


(18.03.2019 r.) - INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego  więcej >


(07.03.2019 r.) - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.  więcej >


(26.02.2019 r.) -Informacja dla osób wnioskujących o dowód osobisty Jeśli wniosek o dowód osobisty chcesz złożyć w urzędzie – zrób to jak najszybciej. WAŻNE! W piątek 1 marca od godz. 12.00, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.  więcej >


(25.02.2019 r.) - Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.  więcej >


(21.02.2019 r.) - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.  więcej >


(11.02.2019 r.) - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Łagiewniki w 2019 roku  więcej >


(04.02.2019 r.) - Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska ogłosiło konkurs na Koordynatora projektu 10.2 Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka  więcej >


(01.02.2019 r.) - DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM Janusza Korczaka w Olesznej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KONSERWATOR - 0,75 etatu  więcej >


(30.01.2019 r.) - Ogłoszenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 30.01.2019r. o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Łagiewniki.  więcej >


(24.01.2019 r.) - Uwaga Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łagiewniki  więcej >


(15.01.2019) - GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w Łagiewnikach ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki - dyżury  więcej >


(10.01.2019) - Informujemy, że Wójt Gminy Łagiewniki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. od 10:00 do godz. 16:15 w budynku Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki w pokoju nr 11.  więcej >


(08.01.2019) - Urząd Gminy w Łagiewnikach informuje, że od 01.04.2019 roku likwiduje stanowisko kasowe. Opłaty bez prowizji będą przyjmowane w miejscowym oddziale Banku Spółdzielczego w Łagiewnikach.  więcej >


(04.01.2019 r.) - Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych  więcej >


(04.01.2019 r.) - INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego dla producentów rolnych - NOWE PROCEDURY!  więcej >


(04.12.2018 r.) - Zarządzenie nr 97/2018 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu i prowadzenia kadr.  więcej >


(26.11.2018 r.) - OGŁOSZENIE Z DNIA 20.11.2018 r. O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W ROKU 2019.  więcej >


(20.11.2018 r.) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.  więcej >


(20.11.2018 r.) - Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Łagiewniki W związku z zakończeniem pełnienia przeze mnie funkcji Wójta Gminy Łagiewniki, pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom gminy, pracownikom Urzędu Gminy, Kierownictwu i pracownikom jednostek podległych Gminie za okazywane wsparcie oraz efektywną i owocną współpracę.  więcej >


(08.11.2018 r.) - Na podstawie art 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy w tym kwotę nadwyżki (deficytu) za III kwartał 2018 roku  więcej >


(08.11.2018 r.) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.  więcej >


(11.10.2018 r.) - OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 10 października 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.  więcej >


(12.09.2018 r.) - I N F O R M A C J A Gmina Łagiewniki informuje, że przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostało zrealizowane zadanie pod nazwą „ Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Łagiewniki w 2018 roku” w ilości 24,725 ton na ogólną kwotę 9 729,33 zł, przy czym wsparcie z w/w Funduszy wyniosło 7 657,34 zł (85 %).  więcej >


(4.09.2018 r.) - ZARZĄDZENIE NR 70/2018 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Obsługi Klienta i promocji gminy.  więcej >


(31.07.2018 r.) - Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie słupowej stacji transformatorowej 20/0,4kV, budowie napowietrznej i kablowej sieci nN oraz rozbiórce napowietrznej sieci nN, wraz z powiązaniami na działce o nr ewidencyjnym 163/24, położonej w obrębie geodezyjnym wsi Przystronie, Gmina Łagiewniki.  więcej >


(27.07.2018 r.) - Na podstawie art 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy w tym kwotę nadwyżki (deficytu) za II kwartał 2018 roku  więcej >


(16.07.2018 r.) - ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochotniczych straży pożarnych.  więcej >


(06.07.2018 r.) - Gmina Łagiewniki informuje, że Firma TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna przebudowuje linię nN Łagiewniki zasilanych ze stacji R-664-20,R-663-02. W załączeniu Wytyczne projektowe „Przebudowa linii nN Łagiewniki zasilanych ze stacji R-664-20,R-663-02. Projekt prowadzi: Janura PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH  więcej >


(29.06.2018 r.) - Ogłoszenie Wójta Gminy Łagiewniki o konkursie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Łagiewniki w 2018r.  więcej >


(20.06.2018 r.) - INFORMACJA o przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łagiewniki  więcej >


(20.06.2018 r.) - INFORMACJA: Dotyczy zwrotu podatku akcyzowego do paliwa- oleju napędowego (ON), zużytego do produkcji rolnej dla producentów rolnych za drugie półrocze.  więcej >


(15.06.2018 r.) - Gmina Łagiewniki serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - Strategia Rozwoju Sudety 2030.  więcej >


(08.06.2018 r.) - ZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej, egzekucji podatków i opłat lokalnych.  więcej >


(24.05.2018 r.) -Ogłoszenie Wójta Gminy Łagiewniki z nia 23 maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łagiewniki.  więcej >


(21.05.2018 r.) - Informujemy, że 1 czerwca 2018 roku (piątek) Urząd Gminy Łagiewniki będzie nieczynny.  więcej >


(09.05.2018 r.) - Urząd Gminy Łagiewniki przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2018 w terminie do dnia 31 maja 2018 r.  więcej >


(02.05.2018 r.) - Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  więcej >


(30.04.2018 r.) - Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy w tym kwotę nadwyżki (deficytu) za I kwartał 2018 roku  więcej >


(27.04.2018 r.) - Decyzja nr 231/2018 – Na podstawie art. 234 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 i 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Łagiewniki z urzędu w drodze decyzji, po uzyskaniu pisemnej informacji w dniu 24.04.2018 od mieszkańców wsi Sienice, o odcięciu przedwojennych urządzeń kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe z terenu ich posesji, w związku z przebudową drogi powiatowej i budową kanalizacji deszczowej oraz chodnika przez inwestora Powiat Dzierżoniowski w miejscowości Sienice orzeka  więcej >


(27.04.2018 r.) - INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.  więcej >


(27.04.2018 r.) - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych  więcej >


(26.04.2018 r.) - Obwieszczenie Wójta Łagiewniki o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Łagiewniki  więcej >


(26.04.2018 r.) - Obwieszczenie Wójta Łagiewniki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagiewniki  więcej >


(25.04.2018 r.) - Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie.  więcej >


(20.04.2018r.) - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  więcej >


(12.04.2018 r.) - Informacja o przebiegu konsultacji społecznych dotyczących nadania statusu sołectwom Gminiy Łagiewniki  więcej >


(27.03.2018 r.) - Informujemy, że 30 marca 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łagiewniki, w zamian za święto przypadające 6 stycznia 2018 r. (sobota)  więcej >


(23.03.2018 r.) - ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu statutów sołectw w Gminie Łagiewniki  więcej >


(14.03.2018 r.) - OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO: zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora — Gmina Łagiewniki, złożony w dniu 12 stycznia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na remoncie zbiornika wodnego w miejscowości Sieniawka  więcej >


(09.03.2018 r.) - Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i o możliwości zgłaszaniu uwag do oferty na realizację zadania publicznego  więcej >


(20.02.2018 r.) - INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.  więcej >


(20.02.2018 r.) - UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.  więcej >


(16.02.2018 r.) - Zarządzenie 19/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na 2018 rok  więcej >


(16.02.2018 r.) - Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie zbycia udziałów Gminy Łagiewniki w kapitale zakładowym Spółki prowadzącej działalność pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łagiewnikach.  więcej >


(12.02.2018r.) - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna  więcej >


(09.02.2018 r.) - OSIĄGNIĘTE POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI w 2017 r.  więcej >


(09.02.2018 r.) - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2017 rok  więcej >


Informacja o pomocy otrzymanej z EFRROW na lata 2014-2020  więcej >


(12.01.2018 r.) - Urząd Gminy w Łagiewnikach podaje do publicznej wiadomości, że Zakład Usłuh Komunalnych Sp z o.o.w Łagiewnikach w grudniu 2016 roku złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa.  więcej >


(11.01.2018 r.) - Uwaga Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łagiewniki Informujemy, że 31 stycznia 2018 r. minie termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w 2017 roku oraz dokonania wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń.  więcej >


(10.01.2018 r.) - Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego dla producentów rolnych  więcej >


(28.12.2017 r.) - Darmowa pomoc prawna  więcej >


(18.12.2017r.) - 19 grudnia 2017 roku Urząd Gminy Łagiewniki będzie czynny do godziny 13:30  więcej >


(18.12.2017r.) - 22 grudnia 2017 roku Urząd Gminy Łagiewniki będzie nieczynny  więcej >


(04.12.2017 r.) - OGŁOSZENIE - OBOWIĄZEK NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI  więcej >


(30.11.2017 r.) - PROJEKT ZMIAN MPZP WSI ŁAGIEWNIKI ORAZ CZĘŚCI GRUNTÓW WSI PRZYSTRONIE – CZĘŚĆ WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  więcej >


(27.11.2017 r.) - OBWIESZCZENIE - Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią  więcej >


(22.11.2017 r.) - Przebudowa dróg powiatowych nr 3024D i 3022D  więcej >


OGŁOSZENIE Z DNIA 20.11.2017 r. O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W ROKU 2018.  więcej >


(16.11.2017 r.) - Zarządzenie nr 85/2017 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. Ochotniczych Straży Pożarnych (1/2 etatu).  więcej >


(14.11.2017r.) - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część C  więcej >


(10.11.2017 r.) - Dotyczy: zapytania o cenę zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Łagiewniki. W związku z uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr XXXIV/256/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych, zainteresowane banki i instytucje finansowe proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zorganizowania emisji obligacji komunalnych Gminy Łagiewniki.  więcej >


(10.11.2017 r.) - DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM Janusza Korczaka w Olesznej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KONSERWATOR - 0,75 etatu  więcej >


(06.11.2017 r.) - Dotyczy remontu mostu w miejscowości Ligota Wielka  więcej >


(30.10.2017 r.) - Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1870, z późn. zm.) Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy w tym kwotę nadwyżki (deficytu) za III kwartał 2017 roku  więcej >


(24.10.2017 r.) - OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”  więcej >


(05.10.2017 r.) - Obwieszczenie zarządu województwa dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.  więcej >


(19.09.2017 r.) - I N F O R M A C J A Gmina Łagiewniki informuje, że przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostało zrealizowane zadanie pod nazwą „ Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Łagiewniki w 2017 roku” w ilości 31,035 ton na ogólną kwotę 15 083,01 zł, przy czym wsparcie w/w Funduszy wyniosło 12 820,55 zł.  więcej >


(13.09.2017 r.) - OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016r., poz. 1817 z późn.zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych”.  więcej >


(12.09.2017 r.) - Zarządanie Nr 66/2017 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 08 września 2017r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018  więcej >


(12.09.2017 r.) - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38, 58-210 Łagiewniki. STANOWISKO PRACY: Starszy Księgowy wymiar czasu pracy – pełny etat.  więcej >


(06.09.2017 r.) - WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.  więcej >


(28.07.2017 r.) - Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1870, z późn. zm.) Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy w tym kwotę nadwyżki (deficytu) za II kwartał 2017 roku  więcej >


(18.07.2017 r.) - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łagiewniki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna  więcej >


(12.07.2017 r. ) - Opinia RDOŚ we Wrocławiu dotycząca zmiany MPZP Oleszna  więcej >


(11.07.2017 r. ) - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: inspektor ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansów i Księgowości  więcej >


(29.06.2017 r. ) - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI o konkursie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Łagiewniki w 2017 r.  więcej >


(16.06.2017 r.) - OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016r., poz. 1817 z późn.zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych”. (nie rozstrzygnięto)  więcej >


OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Łagiewniki zgodnie z § 11 Statutu Sołectwa wsi Jaźwina zwołuje zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa. Zebranie odbędzie się w dniu 21.06.2017 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej.  więcej >


(08.06.2017 r.) - OBWIESZCZENIE  więcej >


(18.05.2017 r.) - Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie.  więcej >


(15.05.2017 r.) - Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach  więcej >


(08.05.2017 r.) - Urząd Gminy Łagiewniki, przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2017 w terminie do dnia 31 maja 2017 r.  więcej >


(28.04.2017 r.) - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: GŁÓWNY KSIĘGOWY Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie, Jaźwina 79, 58-210 Łagiewniki.  więcej >


(28.04.2017 r.) - Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885, z późn. zm.) Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy w tym kwotę nadwyżki (deficytu) za I kwartał 2017 roku  więcej >


(11.04.2017 r.) - Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminna Łagiewniki  więcej >


(10.04.2017 r.) - Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminna Łagiewniki  więcej >


(31.03.2017 r.) - Jak bezpiecznie stosować środki ochrony roślin i nawozy sztuczne - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego w Strzelinie przypomina rolnikom jak ważne jest zachowanie zasad BHP przy stosowaniu substancji toksycznych przy uprawie roślin  więcej >


(17.02.2017 r.) - Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rok 2017  więcej >


(14.02.2017 r.) - Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawka oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie - część B  więcej >


(09.02.2017 r.) - Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu informuje  więcej >


(10.01.2017 r. ) - Uwaga Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Informujemy, że 31 stycznia 2017 r. minie termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w 2016 roku oraz dokonania wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń.  więcej >


(27.12.2016 r. ) - Informuje się że wzory deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości nie uległy zmianie i obowiązują wzory wg uchwały Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26-11-2015  więcej >


(19.12.2016r.) - Wójt Gminy Łagiewniki informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 roku Urząd Gminy Łagiewniki będzie czynny do godziny 14.00  więcej >


(13.12.2016r.) - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ogłasza, iż prowadzi postępowanie w celu zatrudnieniu pracownika na stanowisko Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach  więcej >


(07.12.2016 r.) -Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki  więcej >


(21.11.2016 r.) - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących. Zgodnie z art. 61, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 17 listopada 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam że w dniu 18.116.2016 r. na wniosek inwestora Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i rozbudową sieci wodociągowej dla wsi Słupice”.  więcej >


(31.10.2016 r.) - Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885, z późn. zm.) Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy w tym kwotę nadwyżki (deficytu) za III kwartał 2016 roku  więcej >


(27.10.2016 r.) - OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.  więcej >


(14.10.2016r) - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: Podinspektor ds. obsługi sekretariatu i prowadzenia kadr na pół etatu  więcej >


(21.09.2016 r.) - INFORMACJA Gmina Łagiewniki informuje, że przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostało zrealizowane zadanie pod nazwą „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Łagiewniki w 2016 r.” w ilości 61,425 ton na ogólną kwotę 30 509,30 zł, przy czym wsparcie w/w Funduszy wyniosło 25 932,90 zł.  więcej >


(08.09.2016 r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego  więcej >


(08.09.2016r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego - pożarniczego STAR - 244 1976 r.  więcej >


(08.09.2016r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego - pożarniczego STAR - 244 10,7t  więcej >


(08.09.2016r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego - pożarniczego FS LUBLIN – ŻUK A15  więcej >


(06.09.2016 r.) - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łagiewniki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawka  więcej >


(06.09.2016 r.) - Urząd Gminy Łagiewniki przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2016 w terminie do dnia 30 września 2016 r.  więcej >


(12.08.2016r.) - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część A  więcej >


(10.08.2016r) - Uwaga! Zmiana terminu bezpłatnych porad prawnych. Informuję, że w miesiącu sierpniu bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Łagiewniki odbędą się w środę (17.08.2016 r.).  więcej >


(10.08.2016r) - Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki  więcej >


(09.08.2016r) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY Stanowisko urzędnicze  więcej >


(29.07.2016r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2015r.  więcej >


(15.06.2016r.) - OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Stanowisko pracy: Główny księgowy  więcej >


(02.06.2016r.) - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących. Zgodnie z art. 61, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 17 listopada 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  więcej >


(25.05.2016r.) - Urząd Gminy Łagiewniki, przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2016 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r.  więcej >


(25.05.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2003 , Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XIV/105/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, pn: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STANOWIĄCY ALTERNATYWĘ WOBEC UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  więcej >


(24.05.2016 r.) - Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2015 rok  więcej >


(13.05.2016 r.) - W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki, zwracam się z prośbą o zgłoszenie przedstawicieli jako kandydatów na członka Zespołu ds. Rewitalizacji, który zostanie powołany przez Wójta Gminy Łagiewniki.  więcej >


(09.05.2016 r.) - PETYCJA  więcej >


(06.05.2016r.) - Decyzja środowiskowa studnia Jaźwina DECYZJA NR 269/ 2016  więcej >


(28.04.2016r.) - Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2016r.  więcej >


(25.04.2016 r.) - INFORMACJA - Na podst. art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust.10a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 7a ustawy o podatku leśnym, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.  więcej >


(25.03.2016 r.) - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2015 rok  więcej >


(25.03.2016 r. ) - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.  więcej >


(23.03.2016 r.) - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łagiewniki - Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  więcej >


(17.03.2016r.) - Uznając celowość realizacji zadania publicznego, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje się do publicznej wiadomości ofertę Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego pt. "KOŃ NA RECEPTĘ" zajęcia z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczego.  więcej >


(16.03.2016r.) - Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), zawiadamiam że w dniu 16 marca 2016 r. została wydana decyzja Nr 245/16 znak; RiSS 600.2.2016 uzgadniająca realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa silosów magazynowych na zboże wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną część terenu na działce nr Ew. 40/10 obręb Radzików, gmina Łagiewniki, miejscowość Radzików nr 16”.  więcej >


(07.03.2016r.) - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  więcej >


(04.02.2016r.) - ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rok 2016.  więcej >


(03.02.2016r.) - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.  więcej >


(31.01.2016r.) - Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017, dla których Gmina Łagiewniki jest organem prowadzącym.  więcej >


(29.01.2016r.) - Zarządzenie Nr 6 /2016 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Łagiewniki w roku szkolnym 2016/2017.  więcej >


(15.01.2016r.) - Uwaga Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łagiewniki Informujemy, że 31 stycznia 2016 r. minie termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku oraz dokonania wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń.  więcej >


(28.12.2015r.) - ROZKŁAD JAZDY NA TRASACH 1 i 2 (komunikacja wewnątrz gminy Łagiewniki) Kursy obowiązują w dni robocze w okresie od 04 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.  więcej >


(18.12.2015r.) - W dniu 18 grudnia 2015r. Urząd Gminy czynny do godz. 13.30  więcej >


(18.12.2015r.) - 24 grudnia 2015 roku Urząd Gminy Łagiewniki będzie nieczynny  więcej >


(17.12.2015r.) - Informuje się, że wzory deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości uległy zmianie i obowiązują wzory wg uchwały Rady Gminy z dnia 26-11-2015  więcej >


(14.12.2015r.) - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących. Zgodnie z art. 61, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 17 listopada 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  więcej >


(09.11.2015r.) - Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).  więcej >


(03.11.2015r.) - OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok".  więcej >


(30.10.2015r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2015r.  więcej >


(20.10.2015r.) - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzebnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  więcej >


(19.10.2015r.) - INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  więcej >


(19.10.2015r.) - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie  więcej >


(16.10.2015r.) - DYREKTOR Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie ogłasza nabór na zastępstwo. Stanowisko urzędnicze - sekretarka w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie w wymiarze 3/4 etatu  więcej >


(13.10.2015r.) - OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Stanowisko pracy: Główny Księgowy  więcej >


(13.10.2015r.) - OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Stanowisko pracy: Główny księgowy  więcej >


(07.10.2015r.) - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.  więcej >


(02.10.2015r.) - Uchwała Nr IV/182/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łagiewniki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za I półrocze 2015r.  więcej >


(30.09.2015r.) - Urząd Gminy Łagiewniki, przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2015 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015r.  więcej >


(28.09.2015r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach  więcej >


(22.09.2015r.) - Zapraszam na kolejne spotkanie sołtysów z władzami gminy, które odbędzie się w środę 30 września o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łagiewniki  więcej >


(22.09.2015r.) - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  więcej >


(10.09.2015r.) - Zawiadomienie o sesji  więcej >


(08.09.2015r.) - POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SUSZĄ  więcej >


(18.08.2015r.) - UCHWALA NR IX / 118 / 15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa Dolnośląskiego

oraz

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląsklego

 więcej >


(06.08.2015r.) - Informuje się producentów rolnych (rolników) z terenu Gminy Łagiewniki, że z dniem 31 sierpnia 2015 roku upływa termin składania wniosków do Wójta Gminy Łagiewniki o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 01.02.2015 r do 01.07.2015 r.  więcej >


(06.08.2015r.) - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stoszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  więcej >


(05.08.2015r.) - ROZKŁAD JAZDY NA TRASACH 1 i 2 (komunikacja wewnątrz gminy Łagiewniki ) Kursy obowiązują w dni robocze w okresie wakacji letnich tj. od 01 lipca do 31 sierpień 2015 roku.  więcej >


(31.07.2015r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2015r.  więcej >


(24.07.2015r.) - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie  więcej >


(15.07.2015r.) - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel języka angielskiego; oraz na stanowisko: nauczyciel wspomagający.  więcej >


(29.05.2015r.) - Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2015 roku Urząd Gminy Łagiewniki będzie nieczynny.  więcej >


(29.05.2015r.) - Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 29 maja 2015 roku.w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok  więcej >


(27.05.2015r.) - Zarządzenie nr 9/2015 W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok  więcej >


(21.05.2015r.) - Urząd Gminy Łagiewniki, przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2015 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2015 r. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łagiewniki: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach o/Łagiewniki, nr: 66 9575 1014 0030 0083 2000 0010 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.  więcej >


(21.05.2015r.) - Urząd Gminy Łagiewniki, przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2015 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2015 r. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łagiewniki: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach o/Łagiewniki, nr: 66 9575 1014 0030 0083 2000 0010 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.  więcej >


(15.05.2015r.) - Przebudowa odcinka drogi krajowej 39 w miejscowości Łagiewniki  więcej >


(15.05.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr III/16/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, pn: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STANOWIĄCY ALTERNATYWĘ WOBEC UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  więcej >


(29.04.2015r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2015r.  więcej >


(24.03.2015r.) - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Młynica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  więcej >


(24.03.2015r.) - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jaźwina, Oleszna, Ratajno, Słupice i Sieniawka  więcej >


(09.03.2015r.) - NABÓR NA STANOWISKO POMOCY NAUCZYCIELA  więcej >


(09.03.2015r.) - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Janczowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  więcej >


(25.02.2015r.) - HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH ZWOŁANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW  więcej >


(18.02.2015r.) - Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki  więcej >


(16.02.2015r.) - OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  więcej >


(13.02.2015r.) - Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rok 2015  więcej >


(02.02.2015r.) - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach ogłasza nabór na stanowisko konserwatora "Złota raczka" - na zastępstwo  więcej >


(09.01.2015r.) - Informuje się że wzory deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości nie uległy zmianie i odowiązują wzory wg uchwały Rady Gminy z dnia 24-11-2011  więcej >


(05.01.2015r.) OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok".  więcej >


(30.12.2014r.) - INFORMUJEMY 31 grudnia 2014 r. Urząd Gminy czynny do godz. 13.00  więcej >


(19.12.2014r.) - Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych na rok 2015  więcej >


(18.12.2014r.) - Urząd Gminy nieczynny 24.12.2014  więcej >


(18.12.2014r.) - 19.12.2014 zawalczmy o modernizację drogi łączącej Wrocław z Granicą Polski!  więcej >


(09.12.2014r.) - Konsultacje - Partnerstwo Ziemi Dzierżoniowskiej  więcej >


(02.12.2014r.) - W związku z uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr LII/333/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych, zainteresowane banki i instytucje finansowe proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zorganizowania emisji obligacji komunalnych Gminy Łagiewniki.  więcej >


(31.10.2014r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2014r.  więcej >


(29.10.2014r.) - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: GŁÓWNY KSIĘGOWY Dyrektor Przedszkola Publicznego Na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Publicznym Na Akacjowym Wzgórzu ul. Jedności Narodowej 10, 58-210 Łagiewniki.  więcej >


(22.10.2014r.) - INFORMACJA o spotkaniu z projektantem koncepcji kanalizacji poszczególnych miejscowości Gminy Łagiewniki  więcej >


(07.10.2014r.) - Uchwała Nr IV/193/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 września 2014 r.  więcej >


(01.10.2014r.) - UWAGA PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD DNIA 1.10.2014 r. ZNAJDUJE SIĘ NA UL. LIPOWEJ W ŁAGIEWNIKACH (TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW)  więcej >


(29.09.2014r.) - OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW Informujemy, że od dnia 29 września 2014 roku do 13 października 2014 roku Będzie trwał proces rekrutacji beneficjentów projektu „Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki – II etap.”  więcej >


(09.09.2014r.) - Harmonogram zebrań wiejskich – podział środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok  więcej >


(03.09.2014r.) - OBWIESZCZENIE Wojewody Dolnośląskiego  więcej >


(25.08.2014r.) - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice.  więcej >


(14.08.2014r.) - OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej >


(06.08.2014r.) Tymczasowa organizacja ruchu zastępczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki - przebudowa drogi publicznej gminnej.  więcej >


(31.07.2014r.) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  więcej >


(31.07.2014r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2014r.  więcej >


(18.07.2014r) - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących  więcej >


(09.07.2014r) - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących  więcej >


(02.06.2014r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, pn: "ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STANOWIĄCY ALTERNATYWĘ WOBEC UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH"  więcej >


(30.05.2014r.) - Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.  więcej >


(09.05.2014r.) - OGŁOSZENIE - Ślężańska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z. o. o. w likwidacji z siedzibą w Niemczy informuje, że rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe...  więcej >


(17.04.2014r.) - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko REFERENT w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach  więcej >


(04.02.2014r.) - ZARZĄDZENIE Nr 19.2014 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz zespołu szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki  więcej >


(20.03.2014r.) - W związku z przebudową drogi Wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki Wykonawca informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu tj. Zamknięcia dla ruchu odcinka Drogi Wojewódzkiej od skrzyżowania W Sieniawce do skrzyżowania w Ratajnie  więcej >


(19.03.2014r.) - Informujemy, iż w związku z podjętą Uchwałą Nr XLIX/291/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 lutego 2014 r. uległ zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  więcej >


(11.03.2014r.) - Przedszkole Na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015  więcej >


(13.02.2014r.) - Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 12.02.2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rok 2014.  więcej >


(07.01.2014r.) - Informuje się że wzory deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości nie uległy zmianie i odowiązują wzory wg uchwały Rady Gminy z dnia 24-11-2011  więcej >


(31.12.2013r.) - OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2013r.  więcej >


(30.12.2013r.) - DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JAŹWINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- SEKRETARKA w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie w wymiarze 1/2 etatu  więcej >


(16.12.2013r.)-DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W OLESZNEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARKA w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej w wymiarze 1/2 etatu  więcej >


(06.12.2013r.)-Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych znajdujących się w złym stanie technicznym i obiektów nieużytkowanych w związku z katastrofami budowlanymi, które miały miejsce na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego.  więcej >


(06.12.2013r.)-DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W OLESZNEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARKA w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej w wymiarze 1/2 etatu
UWAGA
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze sekretarka w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej z dnia 06.12.2013r. zostało anulowane.
 więcej >


(18.11.2013r.) - AUKCJA Sprzedaży majątku ruchomego Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza aukcję dotyczącą sprzedaży majątku ruchomego. Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761), Wójt Gminy Łagiewniki informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.  więcej >


(18.11.2013r.) - INFORMACJA - Wójt Gminy Łagiewniki informuje, że w 2013r w ramach realizacji zadania „Demontaż, Zbieranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łagiewniki” osiągnięto efekt rzeczowy w postaci utylizacji wyrobów zawierających azbest w ilości 82,839 ton.  więcej >


(06.11.2013r.) OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok  więcej >


(29.10.2013r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2013r.  więcej >


(01.10.2013r.) Informacja dotycząca młodocianych pracowników !!!! NIEAKTUALNE ZMIANA PRZEPISÓW OD 01-09-2017 !!!  więcej >


(09.08.2013r) - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: MŁODSZY REFERENT DS.OCHRONY ŚRODOWISKA W REFERACIE ROLNICTWA I SPRAW SPOŁECZNYCH  więcej >


(26.07.2013r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2013r.  więcej >


(12.07.2013r) - INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego dla producentów rolnych.  więcej >


(24.06.2013r) - „Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ – DOTACJE NA INNOWACJE LISTA BENEFICJENTÓW - NABÓR DODATKOWY  więcej >


(19.06.2013r) - Drodzy mieszkańcy! Informujemy, że zostały przygotowane blankiety dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Blankiety zawierają informację o terminach i kwocie do zapłaty, zgodnie ze złożonymi w Urzędzie Gminy deklaracjami. UWAGA! Do opłat na śmieci wprowadzamy płatności masowe, czyli dla każdej osoby przypisany jest indywidualny numer konta. Płatności prosimy dokonywać nie wcześniej niż po 01 lipca 2013 r. przelewem internetowym na wskazane konto lub w kasie Banku Spółdzielczego w Łagiewnikach – należy zabrać ze sobą blankiet z opłatą. UWAGA! Bank nie będzie pobierał opłat związanych z usługą płatności za śmieci.  więcej >


(11.06.2013r) - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: PODINSPEKTOR LUB INSPEKTOR DS. FINASOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ ROZLICZEŃ PODATU VAT W DZIALE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI  więcej >


(27.05.2013r.) - Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki  więcej >


(22.05.2013r.) - Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki  więcej >


(17.05.2013r) - W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 384 na odcinku z Dzierżoniowa do Łagiewnik kierowcy mogą się spodziewać utrudnień w ruchu co najmniej do końca roku. Aby ich uniknąć, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zachęca do wybierania innych tras dojazdu do Wrocławia.  więcej >


(17.05.2013r) - W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 384 na odcinku z Dzierżoniowa do Łagiewnik kierowcy mogą się spodziewać utrudnień w ruchu co najmniej do końca roku. Aby ich uniknąć, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zachęca do wybierania innych tras dojazdu do Wrocławia.  więcej >


(09.05.2013r) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmiotów, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego.  więcej >


(09.05.2013r) - Uchwala Nr IV/l 07/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2012 rok.  więcej >


(08.05.2013r) - OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM BENEFICJENTÓW w ramach projektu „Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki  więcej >


(29.04.2013r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2013r.  więcej >


(29.04.2013r)- Uwaga 2 maja 2013r. Urząd Gminy Łagiewniki nieczynny  więcej >


(24.04.2013r) - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących  więcej >


(09.04.2013r) - Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach informuje, że w związku pracami na wodociągu w dniu 10 kwietnia 2013 r. możliwe będą braki w dostawach wody w miejscowości: Łagiewniki ul. Słowiańska, Wrocławska, Lipowa, Przemysłowa, Krótka, Kolejowa, Osiedle Wrocławskie.  więcej >


(29.03.2013r) - informujemy o planowanym wprowadzeniu w dn. 03.04.2013 r. (środa) tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojew. nr 384 – zgodnie z pismem Wykonawcy robót, firmy Polimex Mostostal Odcinki na których będzie będzie wprowadzona zmiana organizacji ruchu : km od 26+360 do km 27+200, tj. odcinek Uciechów-Kołaczów oraz od km 31+900 do km 33+200, tj. odcinek Sieniawka (zjazd na Świdnicę, k/krzyża) – Ratajno.  więcej >


(29.03.2013r) - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących  więcej >


(26.03.2013r) - INFORMUJEMY 29 marca 2013r. Urząd Gminy czynny do godz. 14.00  więcej >


(26.03.2013r) - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łagiewniki o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie  więcej >


(14.03.2013r) - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: GŁÓWNY KSIĘGOWY Dyrektor Przedszkola Publicznego „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Publicznym „Na Akacjowym Wzgórzu” ul. Jedności Narodowej 10, 58-210 Łagiewniki. (zakończony)  więcej >


(11.03.2013r) - Ogłoszenie dotycząca podatku  więcej >


(28.02.2013r) - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 166/1, 166/3, 166/4, 167 położonych w miejscowości Słupice  więcej >


(28.02.2013r) - OBWIESZCZENIE, Na podstawie mi. II a ust. l, art. ] 1d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.). oraz art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca ] 960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)  więcej >


(15.02.2013r) - ZARZĄDZENIE Nr 4/2013 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Łagiewniki w zakresie: Tworzenia warunków i wspierania sportu wśród mieszkańców gminy w 2013 roku.  więcej >


(04.02.2013r) - Uchwała Nr IV/34/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXXIV/174/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy imansowej gminy Łagiewniki oraz w uchwale Nr XXIV/175/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2013.  więcej >
Pliki do pobrania:
       20130204_uchwala_nr_iv342013.pdf


(22.01.2013r) - Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rok 2013.  więcej >


(11.01.2013r) - Informuje się, że wzory deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości nie uległy zmianie i obowiązują wzory wg uchwały Rady Gminy z dnia 24-11-2011  więcej >


(08.01.2013r) - Wójt Gminy Łagiewniki informuje, że uchwałą NR XXXIV/185/12 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 grudnia 2012 r., przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie. Proszę wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2013r.. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.  więcej >


(18.12.2012r) - 20 grudnia 2012r. Urząd Gminy czynny do godz. 14.00  więcej >


(18.12.2012r) - 24 grudnia 2011r. Urząd Gminy czynny do godz. 12.00  więcej >


(18.12.2012r) Rozporządzenie nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych oraz Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego podające do publicznej wiadomości przedmiotowe rozporządzenie.  więcej >


(14.12.2012r) Uchwała Nr IV/238/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łagiewniki projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.  więcej >


(14.12.2012r) Uchwała Nr IV/239/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013  więcej >


(14.12.2012r) Pragnę poinformować, że od 11 grudnia 2012 r. bezpłatną informację na temat Funduszy Europejskich 2007-2013 na terenie województwa dolnośląskiego zapewnia Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) we Wrocławiu.  więcej >


(14.12.2012r) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY Stanowisko urzędnicze. (zakończony)  więcej >


(13.11.2012r) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY Stanowisko urzędnicze. (zakończony)  więcej >


(13.11.2012) OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok".  więcej >


(02.11.2012) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2012r.  więcej >


(13.09.2012r) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i spraw administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w pełnym wymiarze czasu pracy (zakończony)  więcej >


(31.08.2012) Gmina Łagiewniki zawiadamia że od 03 września 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. Targowisko będzie nieczynne  więcej >


(31.07.2012) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2012r.  więcej >
Pliki do pobrania:
       20120731informacja.pdf


(23.07.2012r.) Informacja o czasowym zamknięciu dla ruchu drogi powiatowej nr 2028D na odcinku Łagiewniki - Oleszna  więcej >


(09.07.2012r.) ZAPYTANIE OFERTOWE  więcej >


(05.07.2012r) Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego dla producentów rolnych  więcej >


(22.06.2012r) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY Stanowisko urzędnicze. (zakończony)  więcej >


(05.06.2012r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.  więcej >


(31.05.2012r.) Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 31 maja 2012 roku. W sprawie podania do publicznei wiadomości informacii z wykonania budżetu gminy za 2011 rok  więcej >


(31.05.2012r.) Konsultacje społeczne dotyczące projektu statutów sołectw w Gminie Łagiewniki  więcej >


(11.05.2012r.) Wójt Gminy Łagiewniki Ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach (zakończony)  więcej >


(27.04.2012r.) ZAPYTANIE OFERTOWE  więcej >


(25.04.2012r.) ZAPYTANIE OFERTOWE  więcej >


(25.04.2012) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2012r.  więcej >


(03.04.2012r) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY Stanowisko urzędnicze. (zakończony)  więcej >


(03.04.2012r.)- Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki  więcej >


(12.03.2012r) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ogłasza nabór na stanowisko pracy pracownika socjalnego stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  więcej >


(22.02.2012r) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY Stanowisko urzędnicze. (zakończony)  więcej >


(21.02.2012r) - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących  więcej >


(03.02.2012r)- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów  więcej >


(25.01.2012r) -Uchwała Nr IV/4/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 stycznia 2012 roku  więcej >


(25.01.2012r) -Uchwała Nr IV/1/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 stycznia 2012 roku  więcej >


(24.01.2012r) - O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących. Zgodnie z art. 61, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 17 listopada 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  więcej >


(10.01.2012r) - Wójt Gminy Łagiewniki Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Przedszkola Publicznego Na akacjowym wzgórzu” w Łagiewnikach (zakończony)  więcej >


(09.01.2012r) - Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rok 2012.  więcej >


(09.01.2012r) - INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego dla producentów rolnych.  więcej >


(09.01.2012r) - Zwrot podatku akcyzowego!  więcej >


(09.01.2012r) - KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym zagrożeń powodowanych silnymi wiatrami i obfitymi opadami śniegu oraz niesprawnością przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych  więcej >


(29.12.2011r) - 30 grudnia 2011r. Urząd Gminy czynny do godz. 14.00  więcej >


(20.12.2011r) - OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  więcej >


(19.12.2011r) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY Stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. mienia i gospodarki komunalnej(zakończony)  więcej >


(19.12.2011r) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY Stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. informatyki (zakończony)  więcej >


(14.12.2011r) - Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbiór odpadów  więcej >


(12.12.2011r) -Uchwała Nr IV/254/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 grudnia 2011 roku  więcej >


(12.12.2011r) -Uchwała Nr IV/253/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 grudnia 2011 roku  więcej >


(25.10.2011r.)UWAGA 31 października 2011r. Urząd Gminy nieczynny!!!  więcej >


(25.10.2011r.) Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Łagiewniki w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  więcej >


(19.10.2011r.) O G Ł O S Z E N I E  więcej >


(11.10.2011r.) ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie projektów graficznych, wydruk i dostawę plakatów, ulotek oraz broszur informacyjnych w ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.: ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łagiewniki
(14.10.2011r.) INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD POSTĘPOWANIA BEZ WYŁONIENIA OFERTY
 więcej >


Dotacja celowa dla klubów sportowych działających w Gminie Łagiewniki  więcej >


INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU REKRUTACJI Informujemy, iż termin składania wniosków do uczestnictwa w projekcie "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Łagiewniki" został przedłużony. Wnioski można składać do 30 października 2011r.  więcej >


Ogłoszenie na przygotowanie projektów graficznych oraz druk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych  więcej >


Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.  więcej >


Obwieszczenie OKW o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 2  więcej >


Obwieszczenie OKW o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 5  więcej >


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  więcej >


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego w wyborach do Sejmu i Senatu RP wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.  więcej >


Wniosek wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów o dopisanie do spisu wyborców  więcej >


Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów  więcej >


Wniosek wyborcy niepełnosprawnego o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych  więcej >


WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA  więcej >


(09.09.2011r.) OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Łagiewniki”  więcej >


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 31 sierpnia 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  więcej >


(02.09.2011r.) Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki  więcej >


(30.08.2011r.) OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 sierpnia 2011 roku.  więcej >


(25.08.2011r.) OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 18 sierpnia 2011 roku.  więcej >


(23.08.2011r.)- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.  więcej >


(12.08.2011) O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.  więcej >


(28.07.2011r) Nabór na wolne stanowisko pracy - asystenta ds. koordynacji projektu z ramienia Gminy Łagiewniki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion „osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. pn. „Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki.  więcej >


(29.07.2011) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2011r.  więcej >


(18.07.2011) O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.  więcej >


(14.06.2011) Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki  więcej >


(07.06.2011) Oferta realizacji zadania publicznego.  więcej >


(06.06.2011) INFORMACJA O PROCEDURZE NABORU ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE NA KADENCJĘ 2012 – 2015  więcej >


Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 31maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.  więcej >


(17.05.2011) O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.  więcej >


(16.05.2011)Plany zadań ochronnych Natura 2000  więcej >


(28.04.2011) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2011r.  więcej >


(28.04.2011) OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Łagiewniki, działając na podstawie art. 33 ust l, w związku z art. 79 ust l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...  więcej >


(12.04.2011) OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ogłasza nabór na stanowisko pracy pracownika socjalnego stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  więcej >


(21.03.2011) Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy Łagiewniki, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.  więcej >


(01.03.2011) Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 28 luty 2011r  więcej >


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 14 lutego 2011r.  więcej >


(14.02.2011r) Uchwała Nr IV/23/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 9 lutego 2011 roku.  więcej >


Wojskowa Komenda Uzupełnień teraz w Kłodzku Od 1 stycznia 2011 roku mieszkańcy gminy Łagiewniki sprawy związane z powszechnym obowiązkiem obrony realizować będą w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.  więcej >


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 91/2010 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia kontroli podatkowej na 2011 rok  więcej >


ROZPORZĄDZENIE NR3 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych.  więcej >


Opłaty za odprowadzenie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków  więcej >


O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.  więcej >


Uchwała Nr IV/255/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 grudnia 2010 roku  więcej >


Uchwała Nr IV/254/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 grudnia 2010 roku  więcej >


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 7 grudnia 2010r.  więcej >


Gminny Komisarz Spisowy w Łagiewnikach informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 47, poz. 277) w dniach od 06 do 20 grudnia 2010 r. odbywać się będzie nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. (zakończony)  więcej >


Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 29.11.2010 r. w sprawie: powołania lidera gminnego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Łagiewniki.  więcej >


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 77  więcej >


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do własciciel i i zarzadców obiektów budowlanych w zwiazku z potencjalnymi zagro!eniami wystepujacymi w okresie zimowym  więcej >


K O M U N I K A T Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie, w związku z możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu i silnych wiatrów.  więcej >


WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego  więcej >


PCZK województwa dolnośląskiego - ostrzeżenie IMGW we Wrocławiu.  więcej >


Uchwała nr 9/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach z dnia 24 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Łagiewniki w dniu 5 grudnia 2010 r.  więcej >


Wybory samorządowe 21.11.2010r - Wyniki  więcej >


UCHWAŁA Nr 7 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Łagiewnikach z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010r  więcej >


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 22 września 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  więcej >


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁAGIEWNIKACH z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Łagiewniki w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  więcej >


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁAGIEWNIKACH z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łagiewniki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  więcej >


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Łagiewnikach z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Łagiewniki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr 5 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Łagiewnikach z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Łagiewniki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  więcej >


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Wałbrzychu z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  więcej >


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Wałbrzychu z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.  więcej >


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2010r.  więcej >


KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach z dnia 29 października 2010r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Łagiewniki, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.  więcej >


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 29 października 2010 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  więcej >


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO we Wrocławiu z dnia 29 października 2010 r.o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  więcej >


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  więcej >


Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach z dnia 15 października 2010 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach  więcej >


UCHWAŁA Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dyżurów związanych z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją list kandydatów na radnych i wójta  więcej >


UCHWAŁA Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji  więcej >


UCHWAŁA Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji  więcej >


Postanowienie Nr 6/10 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych  więcej >


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu nr 14/10 z dnia 7 października 2010 r w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych wraz z zał. nr 1 do postanowienia oraz informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu.  więcej >


(08.10.2010r) OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 22 września 2010 roku Zgodnie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), zawiadamiam, że w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są tablice i słupy ogłoszeniowe znajdujące się na terenie Gminy Łagiewniki wg następującego wykazu:  więcej >


(06.10.2010r) KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zwrócenia się do wyborców o zgłaszanie kandydatur do składów terytorialnych komisji wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  więcej >


(04.10.2010r) OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 22 września 2010 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  więcej >


(08.09.2010r) Nabór na wolne stanowisko pracy - OPIEKUNKA ŚWIETLICY W LIGOCIE WIELKIEJ  więcej >


(06.09.2010r.) Awaria centrali telefonicznej. Urząd Gminy Łagiewniki informuje że z powodu awarii centrali telefonicznej mogą wystąpić utrudnienia z dodzwonieniem się do urzędu za zaistniałą sytuację przepraszamy.  więcej >


(12.08.2010r.) Informujemy, że od 6 września 2010r. W Szkołach Podstawowych w Łagiewnikach, Jaźwinie i Olesznie oraz w Gimnazjum w Łagiewnikach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach rozpoczyna realizację dożywiania w ramach wieloletniego programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.  więcej >


(12.08.2010r.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że od dnia 01 WRZEŚNIA 2010 r. będzie można pobierać i składać wnioski o wypłatę świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011.  więcej >


(12.08.2010r.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że od dnia 02 sierpnia 2010 r. będzie można pobierać i składać wnioski o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2010/2011.  więcej >


(28.07.2010r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2010r.  więcej >


(28.06.2010r.) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.  więcej >


O G Ł O S Z E N I E Z DNIA 10.06.2010r. O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W ROKU 2010.  więcej >


(07.06.2010r.) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI - Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr  XLIII/ 266/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27.01.2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.  więcej >


(07.06.2010r.)Zarządzenie nr 40/210 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 2 czerwca 2010r. W sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.  więcej >


(01.06.2010r.) Gminny Komisarz Spisowy w Łagiewnikach informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym 2010r. (Dz.U. z 2009r. Nr 126, poz. 1040)w dniach od 01 do 14 czerwca 2010 r. odbywać się będzie nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.  więcej >


(31.05.2010r.) Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.  więcej >


(31.05.2010r.) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.  więcej >


(31.05.2010r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za 2009r.  więcej >


(29.04.2010r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2010r.  więcej >


(29.04.2010r.) OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 kwietnia 2010 roku.  więcej >


(28.04.2010r.) OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 kwietnia 2010 roku.  więcej >


(28.04.2010r.) OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 kwietnia 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  więcej >


(14.04.2010r) Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy za 2010 rok.  więcej >


(12.03.2010r) Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach. (zakończony)  więcej >


(26.02.2010r.) ZAWIADOMIENIE - Program usuwania azbestu z terenu gminy Łagiewniki  więcej >


(11.01.10r.) Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki: Zawiadamiam że w dniu 11 stycznia 2010 r. została wydana decyzja znak; RiSS 7628-03/01/2010 uzgadniającą realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja i rozbudowa parku przemysłowego INTAKUS w Łagiewnikach przy ul. Kłodzkiej 10 ” – zlokalizowanego na działkach nr: 438/26, 438/62, 438/61 obręb Łagiewniki.  więcej >


(11.01.10r.) Decyzja środowiskowa INTAKT.  więcej >


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany załącznika graficznego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawka, Słupice, Jaźwina gmina Łagiewniki.  więcej >


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 166/1, 166/3, 166/4, 167 położonych w miejscowości Słupice  więcej >


Informacja dotycząca podmiotów które uzyskały zezwolenie do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmioty które uzyskały zezwolenie do świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cieklych  więcej >


(20.11.09r.) - O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.  więcej >


(31.10.09r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2009  więcej >


(16.10.09r.) - O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.  więcej >


Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej.  więcej >


(23.09.2009) OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Trzebnik, Sokolniki, Radzików, Sienice, Przystronie, Ligota Wielka, Janczowice, Stoszów, Młynica w gminie Łagiewniki.  więcej >


O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących  więcej >


(31.07.09r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2009  więcej >


Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  więcej >


(01.06.09r.) Wójt Gminy Łagiewniki Ogłasza konkursy na:
a) kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łagiewnikach,
b) kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olesznej.  więcej >


(29.05.09r.) Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, pn: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STANOWIĄCY ALTERNATYWĘ WOBEC UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  więcej >


(29.05.09r.)Zarządzenie nr 40/2009 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 27 maja 2009 roku. W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2008 rok  więcej >


(20.05.09r.) AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDARZ NIERUCHOMOŚCI  więcej >


(19.05.09r.) AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDARZ NIERUCHOMOŚCI  więcej >


(13.05.09r.) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.  więcej >


(04.05.2009r.) OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 20 kwietnia 2009 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  więcej >


(30.04.09r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2009  więcej >


(22.04.2009r) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach realizuje Projekt Systemowy pod tytułem: „Czas kryzysu = czas rozwoju! Aktywna integracja naszym wspólnym celem.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt realizowany jest od 01.04.2009 do 31.12.2009 roku na terenie gminy Łagiewniki.  więcej >


Informacja o planowanych szkoleniach zawodowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie w 2009r.  więcej >


(06.02.09r) OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁAGIEWNIKI  więcej >


(12.12.08r) KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE –STARSZY KSIĘGOWY W GIMNAZJUM IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W ŁAGIEWNIKACH (zakończony)  więcej >


(12.12.08r) KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY KSIĘGOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W ŁAGIEWNIKACH (zakończony)  więcej >


(27.11.08r.) Konkurs na stanowisko urzędnicze -Główny Księgowy w Przedszkolu Publicznym "Na Akacjowym Wzgórzu" w Łagiewnikach  więcej >


(27.11.08r.) Konkurs na stanowisko urzędnicze -Główny Księgowy w Szkole Podstawowej w Olesznej (zakończony)  więcej >


(27.11.08r.) Konkurs na stanowisko urzędnicze -Główny Księgowy w Szkole Podstawowej w Jaźwinie (zakończony)  więcej >


(27.11.08r.) Konkurs na stanowisko urzędnicze -Główny Księgowy w Szkole Podstawowowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach (zakończony)  więcej >


(27.11.08r.)Konkurs na stanowisko urzędnicze -Główny Księgowy w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach (zakończony)  więcej >


(18.11.08r.) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. zasobów komunalnych i archiwum w Urzędzie Gminy Łagiewniki (zakończony)  więcej >


(17.11.08r.) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (zakończony)  więcej >


(31.10.08r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2008  więcej >


(03.09.08r.) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Zastępca Skarbnika Gminy (zakończony)  więcej >


(05.08.08r.) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Zastępca Skarbnika Gminy (zakończony)  więcej >


(31.07.08r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2008  więcej >


(11.07.08r.)Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.  więcej >


(24.06.08r.)Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, pn: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STANOWIĄCY ALTERNATYWĘ WOBEC UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  więcej >


(18.06.08r.) Bezpłatna pomoc z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych  więcej >


(06.06.08r.) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2008  więcej >


(30.05.08r.) Zarządzenie nr 15/2008 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 30 maja 2008 roku  więcej >


(12.05.08r.) Konkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Szkoły Podstawowej w Jaźwinie  więcej >


(07.03.08r) Ogłoszenie - W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ADMINISTRATOR SIECI (zakończony)  więcej >


(19.02.08r) Ogłoszenie - W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ; KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.  więcej >


(14.01.2008r) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (zakończony)  więcej >


(06.12.2007r) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łagiewnikach  więcej >


(05.12.2007r) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (zakończony)  więcej >


(05.12.2007r) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych (zakończony)  więcej >


(21.11.2007r) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łagiewnikach (zakończony)  więcej >


(14.11.2007r) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łagiewnikach (zakończony)  więcej >


(16.10.2007r) Nabór na stanowisko – referent ds. zasiłków rodzinnych wymiar czasu pracy 1/2 etatu - oraz - młodszy księgowy wymiar czasu pracy 1/2 etatu (zakończony)  więcej >


(06.2007) Informacja w sprawie wyborów ławników sądowych oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników (zakończony)  więcej >


(06.2007r.) Informacja - Terminy składania wniosków, o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, tj. od dnia 01.09.2007r. do dnia 31.08.2008r.  więcej >


(05.2007r) Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach (zakończony)  więcej >


(03.2007r) Konkurs na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (zakończony)  więcej >


(03.2007r) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Zastępca Skarbnika Gminy (zakończony)  więcej >


(03.2007r) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Podinspektora ds. obsługi biura rady (zakończony)  więcej >


(02.2007r) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Inspektora ds.Kadr w Urzędzie Gminy Łagiewniki (zakończony)  więcej >


(02.2007r) INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego dla producentów rolnych.  więcej >


(02.2007r) Konkurs na wolne stanowisko pracy - Inspektora ds. obsługi biura rady (zakończony)  więcej >


(02.2007r) Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Powiecie Dzierżoniowskim  więcej >


(01.2007r) Konkurs na wolne stanowisko pracy ds. Obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i Dowodów Osobistych w Urzędzie Gminy Łagiewniki (zakończony)  więcej >


ZMIANY W OPŁACIE SKARBOWEJ - Jak dokonać opłaty skarbowej w 2007 roku?  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2020/02/05 16:09:29
Redaktor: Administrator